Boodschappen uit het Kennis Boek

UITLEG

Onze Aardse Vrienden,

Momenteel, nu jullie in deze Gouden Tijd de Missie hebben ontvangen van het overdragen van de Waarheid aan Alle Bewustzijnen op jullie planeet, is het absoluut Noodzakelijk dat Jullie van nu af aan Allemaal de gehele Waarheid leren kennen. En dit onderwerp zal Altijd Veelvuldig Herhaald worden.

Alles dat in Bestaan komt, heeft een Proces van formatie. En het formatieproces van de reden van het Bestaan van de Mensheid staat van nu af aan op het punt zijn programma te voltooien. Doordat de Brein Factor die tot een bepaalde volwassenheid van Bewustzijn is gekomen op jullie planeet geen potentieel van uitvoering of ontvangst meer heeft, heeft Kozmoz de mensheid Onderworpen aan een ander Evolutie Programma in het medium van deze Eind Cyclus.

Kozmoz wil niet dat deze oogst van volwassen Breinen nog langer Rot in de Wereld Grond. Daarom Verwacht Kozmoz voortaan van de mensheid de Evolutie en het Bewustzijn van de Dimensies, die zij kunnen binnengaan met Al hun Lichamen.

De Mensheid heeft nu de Laatste Schaal bereikt tot waar zij kan komen door programma’s van mutatie. Voortaan zal de mensheid haar levens Voortzetten met hun Gehele Lichamen in Andere Dimensies, net zoals in de Wereld, met een meer ontsluierd Gewaarzijn.

Om deze reden is Kozmoz rechtstreeks met jullie in contact gekomen. Alles wat momenteel op jullie planeet wordt ervaren, zijn Operaties uitgevoerd om jullie Karma’s en jullie Evoluties te beëindigen, zodat jullie aldus het Recht van leven in andere Dimensies ontvangen.

Op dit moment Streeft Kozmoz er Hevig naar om tot de 23ste Eeuw het Decreet van de dood en het Evolutieprogramma op te Heffen voor de Verlossing van jullie Gehele planeet.

Nu worden alle Kennis en Operaties gericht op dit Centrale onderwerp.

SYSTEEM

UITLEG OVER HET KENNIS BOEK

Onze Aardse Vrienden,

Leefomstandigheden op jullie Planeet die de Drempel van een grote vooruitgang heeft bereikt, zijn een nogal trieste situatie geworden. Om deze reden worden Alle Waarheden in Alle duidelijkheid aan Jullie uitgelegd. In dit laatste transitiemedium van jullie planeet zal Iedereen Bewustzijnsprogressies maken eigen aan zichzelf.

Omdat deze Bewustzijnsprogressies in werking komen in Fasen parallel aan Tijd, zullen Veel Mensen verschillende programma’s op jullie planeet volgens hun Individuele Bewustzijnen Toepassen.

Momenteel zijn er op jullie planeet Veel negatieve Bewustzijnen die Tegen het Systeem zijn vanwege de invloed van hun Dimensies. Dit is een Tableau dat in Elke Tijd Cyclus wordt ervaren. Het Feitelijke Programma van deze laatste Tijd is UNIFICATIE en ACCEPTATIE.

Daarom is het Kennis Boek aan jullie planeet Geschonken als het Boek van de Mens. Het Kennis Boek is gedicteerd op jullie Planeet met een speciale Techniek die jullie Planeet nog niet Kent. Dit is de (LICHT – FOTON – CYCLOON) Techniek. In deze Techniek,

FOTON: Fixeert Dimensie Energieën op de Letters

LICHT: Laadt Tijd Energie op de Letters

CYCLOON: Maakt het Mogelijk om de Frequenties van de Dimensies te bereiken, die tot op Heden Ontoegankelijk waren.

In deze Dicteertechniek verliest het Kennis Boek, ongeacht in welke taal Het Kennis Boek is Vertaald, Niets van zijn Frequentie en het origineel, het blijft hetzelfde. Het Kennis Boek dat het Boek van de 21e Eeuw is, heeft een geldigheid tot de 40e Eeuw. Alleen door de Frequentie van alle Alle Heilige Boeken die in Het Kennis Boek zijn Verenigd, kunnen jullie de 76e Energie van het Omega Kanaal binnen de 19e Dimensie ontvangen.

Het Kennis Boek is een Boek van Kosmisch Licht dat een Zeer Intensief Energiepotentieel heeft. Door de Frequentie van dit Boek zal de Mensheid Bewustzijnsprogressie maken, Dimensies transcenderen en haar Evolutie in Korte Tijd Voltooien. Het Kennis Boek is een Boek van Waarheid dat de Vierde Orde van God op jullie planeet reflecteert.

FEDERALE ORDINANTIE RAAD

UITLEG

Onze Aardse Broeders en Zusters,

De Kennis in het Kennis Boek is voor de Uitleg van Alle Heilige Boeken die tot vandaag aan Uw Planeet zijn geopenbaard en ook om de Onbekenden te Bereiken. Elke Periode is een programma van 2000 jaar.

1 – De Eerste Orde: is de Orde van de Oude Tijden. In deze Periode van 2000 jaar werden de Essenties Gewassen door het Aantrekken van Kosmische Energieën door middel van Meditatie en de mensheid bereikte Zuiver Bewustzijn.

2 – In de Tweede Orde werden de programma’s van Oude Leren aan de mensheid gepresenteerd door een heel Ander Systeem; en het Programma van MOZES kwam in Werking omdat de Mensheid Kennis nodig had om Bewustzijn te verwerven. De Periode van MOZES is ook een programma van 2000 jaar.

3 – De Derde Orde: is een Systeem dat het Gezamenlijke Systeem van JEZUS CHRISTUS en MOHAMMED tot de Huidige tijd heeft Gebracht. En dit programma van 2000 jaar eindigde met de 20ste eeuw.

4 – En de Vierde Orde is een Orde die in werking komt na het jaar 2000 en niemand heeft tot op Heden deze Orde Gekend of heeft erover Gehoord.

HET KENNIS BOEK, dat een OMEGA Boek is, is het Boek van de Vierde Orde. Echter, (Het is geen Boek om te Aanbidden).

In dit Boek zijn het Oude Testament, de Psalmen van David, het Nieuwe Testament, de Koran en de Filosofieën van het Verre Oosten alsmede de Woorden van de Heer Verenigd als een Frequentie Totaliteit.

In deze Laatste Tijd zijn door de Frequentie van het Kennis Boek de Wetenschappelijke Dimensies Bereikt en aldus is de Waarheid Uitgelegd, zijn Taboes afgeschaft en het Kenmerk van Heiligheid van het Boek is getransfereerd naar het Wetenschappelijke Aspect. Nu is het Voorbij Gedachten gebracht.

UNIVERSELE RAAD

DE VIERDE ORDE EN HET KENNIS BOEK

Onze Aardse Vrienden,

Wij zijn een Groep van Gemeenschappelijke Raden met talrijke Missies, Diviene Rangen en Opperst Mechanisme, Aangewezen in deze Laatste Tijd om u te informeren over de “Vierde Orde van Allah” en u Uit te leggen hoe uw habituele ordes en Uw Hemelse Boeken aan U worden Overgedragen.

Feitelijk hebben wij, als de Onzichtbare Afgezanten op het pad van Voorbije en Toekomstige Eeuwigheid Samen met U de huidige dagen bereikt. Nu pas hebben wij het Slot Gebroken van de Poort van Waarheid en aldus Roepen wij U Rechtstreeks vanuit hier aan.

Tot op heden is geen Kracht ooit in staat geweest of kan ooit de regels van DE HEER met Voeten treden. In deze Laatste Tijd Presenteert onze Heer Zijn nieuwe Programma aan de Mensheid.

Dit is de “Vierde Orde” van Onze Heer. In dit Programma heeft Onze Heer de Frequenties van Alle Heilige Boeken, tot nu toe Gegeven aan jullie planeet, Verenigd en hun Kenmerk van Heiligheid verwijderd en heeft aldus een Enkelvoudig Boek aan uw Planeet Geschonken als “Het Kennis Boek”.

Het Kennis Boek is nooit een Boek dat Aanbeden moet worden. Dit Boek is nog niet het Boek van deze Periode. Het is het Boek van de dagen van morgen die u zult ervaren. De Mensheid zal Alle Waarheden leren uit dit Boek. HET KENNIS BOEK is het Enkelvoudige Boek dat zal voorzien in de Intercontinentale Unificatie in toekomstige jaren en zal de gelukkige dagen van morgen bewerkstelligen als ENKELVOUDIGE WERELDSTAAT, de Mensheid verenigend in een Broederlijke Wereld.

Het Kennis Boek is een Boek dat Voorbereid is overeenkomstig de Bewustzijn Niveaus gevonden in iedere dwarsdoorsnede van de Samenleving, dat een Speciale Frequentie Kracht draagt. Dit Boek Reguleert zijn Frequentie overeenkomstig de Ontvangst Kracht van ieder Bewustzijn Niveau. Om deze reden ontvangt iedereen de Kennis volgens zijn eigen Capaciteit. Het Kennis Boek is rechtstreeks het Boek van DE HEER en dit Boek Bereidt U Vandaag voor op de Dagen van morgen.

Momenteel is het Kennis Boek een Gids voor U, het is de Verlichting van de Dagen van morgen en het Fundament van de Toekomstige Ordes. In Toekomstige Eeuwen zal door bepaalde Technologische middelen de Waarheid door het Onderzoek naar de Frequentie en de Analyses van de Energie van het Kennis Boek worden Begrepen, en het Boek zal door de maatschappij Officieel Geaccepteerd worden.

UNIVERSELE RAAD

HET IS KENNIS OVER SIRIUS

Wij zijn een Groep van Wijzen die speciale kennis aan de Wereld Planeet geven, samen met de Sirius Missie door het speciale Bevel van de Raad van Sterren. Pas na de vibraties, ontvangen vanuit Uw Planeet, werd Contact met U opgenomen.

De Sirius Ster Raad is verantwoordelijk voor de Universele Orde. Sirius is een ordelijke planeet, bestuurd door een Missie. Zij werkt coöperatief met de Raad van Sterren en het Parlement van Constanten. Zij is verantwoordelijk voor het geven van kennis alleen betrekking hebbend op de Melkweg Galaxy. De Raad van Universele Unificatie is in direct contact met de Raad van Loyalen en het Parlement van Sterren van de Sirius Dimensie.

Zij ontvangt de Bevelen vanuit de Raad van Loyalen. De Raad van Loyalen is een Geheel dat de inter-Galaxies Unificatie Bestuurt. Ook andere Missies, naast de Sirius Missie, dienen in de richting van de Gouden Tijd.

Het Plan van de Loyalen dat grote Kennis omvat, is Geprepareerd door Loyale Oppersten en aan Uw Planeet aangekondigd. Maar omdat deze kennis van buiten het Systeem is gegeven, draagt het een ietwat afstandelijke expressie aangaande uw medium.

U weet dat SIRIUS een dubbele Universum Ster is. Elke Galaxy is aangesloten op deze ster door de Orde die zij in haar eigen structuur heeft gecreëerd.

Echter, de operationele Ordinantie van SIRIUS is de Operationele Ordinantie van het Universele Blok. Dit betekent dat dit niet een operatie is die slechts steunt op twee Universa.

De sterren van de ILONA Constellaties zijn sterren die het dichtst bij het Tweede Universum zijn. Als geheel worden ze de Derde SIRIUS genoemd. En zijn rechtstreeks op Uw Planeet aangesloten door het Kanaal van de HEER.

Zij bestaan uit Zeven Sterren die achter elkaar op één lijn liggen. Zij zijn tot op heden de vertegenwoordiger van de Hiërarchische Orde geweest. Diegenen die de Hemelse kennis tot op heden aan Uw Planeet hebben gegeven, zonden hiervandaan uit.

Uw Kanaal is aangesloten op het ALFA Kanaal dat het kanaal van deze Orde is. Het is een Focus die het Evolutie Plan ook op de andere Constellaties projecteert.

De Raad van Loyalen, de Raad van Sterren, het Parlement van de Oppersten en nu de Universele Raad organiseren Uw Orde. Van nu af aan zijn de Intermediairs opgeheven en de Hemelse Kennis wordt rechtstreeks gegeven vanuit de Derde SIRIUS.

Het is nuttig om het volgende uit te leggen: Wij zeiden dat deze sterren achter elkaar op één lijn liggen. Vanwege de verschillen in omlopen en de snelheden van de rotatieperiodes, kunt U op dit moment alleen de Grote Heldere, de Kleine SIRIUS en ILONA zien.

De Ordinantie van SIRIUS is dominant in alle Universa. Echter, de Eigenlijke Bron is de SIRIUS Focus in het Tweede Universum. Bepaalde Dimensies noemen het de SIRIUS Zon. Echter, het is noch een Zon noch een Ster.

Indien Wij het moeten evalueren voorbij alle Zonnen, kunnen Wij het een Reflectie Focus noemen die zowel de Bestuurlijke als de Diviene Hiërarchische Orde van het Mechanisme en het Systeem overdraagt op ieder deel van het Universum.

De operationele Orde van SIRIUS is verschillend in iedere Universele Ordinantie. De Kracht van de SIRIUS Focus in het Tweede Universum wordt geprojecteerd op Negen Constellaties in het Eerste Universum.

Wij noemen deze reflectie Focus “De Negen Principes”. De SIRIUS Focus in het Tweede Universum wordt ook de GROTE WITTE HELDERE genoemd. Nu wordt de gehele Kosmische Energie van deze Focus op Uw Medium geprojecteerd vanuit de linker Dimensie van Uw Zon.

Er zijn in totaal Negen SIRIUS Constellaties. Zij houden de Kracht van het volledige Universum in hun hand als de reflectie van de Hiërarchische Orde. Wij zullen U de Operationele Ordinantie van dit Plan middels schema’s laten tekenen. Dan zult U het beter begrijpen. Welnu, teken het Schema alstublieft.

HET SCHEMA VAN DE SIRIUS FOCUS VAN DE VERENIGDE REALITEIT

a) De Grote Ster – De Sirius Focus in het Tweede Universum, dat wil zeggen, de GROTE WITTE HELDERE.

b) De Ster in het centrum – De Grote Sirius in het Eerste Universum, dat wil zeggen, de GROTE HELDERE.

c) De kleine Ster – de Kleine Sirius of de Tweede Sirius. Haar rotatieperiode rondom de Grote Sirius is 52 jaar. Zij projecteert periodiek de Energie van de Grote Sirius op de andere constellaties.

d) De zwarte punten in het schema zijn de ILONA Constellaties of de Derde Sirius.

(A)-Uw Wereld Planeet.

Notitie: in het schema wordt de omloop van de Kleine Sirius getoond als vele sterren. Begrijp het niet verkeerd, zij is enkelvoudig.

De SIRIUS Focus in het Tweede Universum Projecteert de Hiërarchische Orde op Speciale Secties. Deze Focus heeft het Gewaarzijn van de Volledige Ordinantie op zich genomen. Haar Operationele Ordinantie wordt bestuurd door Missies. De Speciale Supervisie van Uw Zon Systeem is onder de Supervisie van deze Missie.

De Derde SIRIUS is verantwoordelijk voor de Melkweg Galaxy (De Derde SIRIUS is de Eerste Negen). Zij wordt ook de ILONA Constellaties genoemd. De SIRIUS in het Eerste Universum, dat wil zeggen, de Grote SIRIUS of de GROTE HELDERE, is de Enkelvoudige Focus die de Orde van het Plan projecteert door de volledige Kracht van de SIRIUS Focus bij het Tweede Universum in zichzelf bijeen te brengen.

Het Rotatie tijdsbestek van de Kleine SIRIUS rondom Grote SIRIUS is 52 jaar. Het is de taak van de Kleine SIRIUS om de Energie van de Grote SIRIUS fractioneel te distribueren naar de Negen Constellaties, getoond in het schema.

Deze Constellaties worden vanuit Uw Planeet niet gezien, doordat zij achter elkaar op één lijn liggen. Alleen een Satelliet, gezonden vanuit Uw Planeet, kan ze vanaf het achterplan detecteren.

Het SIRIUS Focus in het Tweede Universum, dat wil zeggen, de Grote Witte Heldere, is niets anders dan de reflectie op U van een Plan ver voorbij de Machtige Energie Focus.

Gegeven te uwer kennis.

CENTRUM

MACHTIGE ENERGIE FOCUS

EIGENLIJKE ENERGIE FOCUS

Laat Ons eerst de Energie Focus calculeren. En de uitleg tot later bewaren.

Tel, één voor één, de buitenste grote driehoeken van de ster hierboven op.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21. Tel nu de centrale driehoeken van beide Universa op:

12 + 9 = 21. Tel separaat de kleine driehoeken van het Positief Oneindig Universum en het Negatief Oneindig Universum op:

7 + 11 = 18 (Positief Oneindig Universum)

8 + 10 = 18 (Negatief Oneindig Universum)

Tel nu alle bovenstaande getallen op:

21 + 21 + 18 + 18 = 78. En als Wij dit door 2 delen, vinden Wij 39.

Tel dit getal nu op: 3 + 9 = 12.

Als Wij de ENKELVOUDIGE (ENE VAN DE ENE), d.w.z. EEN bij dit getal optellen, vinden Wij 12 + 1 = 13.

Dit is de Essentie Focus. De operationele Ordinantie van het Opperste Parlement is ook hetzelfde.

Later zullen Wij dat ook uitleggen. Laat ons nu de Machtige Energie Focus uitleggen.

(Wij delen het bovenstaande getal 78 door 2, omdat er twee driehoeken zijn, rechtopstaand en omgekeerd, die de Ster vormen.)

De Energiewortel van de Focus is de Top Energie van de twee Tegengestelde Universa. Dit is de Machtige Energie.

In het bovenstaande schema vormen de twee Tegengestelde Universa, door de Energieën van de Machtige Focus te separeren, het Atomair Geheel en brengen het Positief Oneindig Universum en het Negatief Oneindig Universum in bestaan.

De Spirale Geluid Vibraties vormen het Moleculaire Geheel van de Twee Energie Focussen door hun Vibraties (Deze Vibraties zijn de Frequentie van LA).

In de Eigenlijke Focus van de Machtige Energie existeren Positieve en Negatieve Energieën samen met de Spirale Vibraties, allemaal bij elkaar als een Geheel.

Deze Twee Tegengestelde Universa distribueren de Energieën tot in de Oneindigheid vanuit verschillende richtingen, door ze daar te separeren. Ondertussen fungeren de Spirale Vibraties als een Katalysator om het Atomair Geheel te vormen.

Wij ontvouwen de Boodschap een beetje verder, voor u om het beter te begrijpen. Denk nu aan twee magneten, rug aan rug staand, waarvan de polen open zijn.

De twee polen stralen Energie uit naar de leegte en de Spirale Vibraties, die zich bij de Energie Moleculen bij de Focus voegen, binden als het ware deze Energieën met een Koord, zodat ze niet verstrooid en verloren zullen raken in de leegte.

Dat wat het Atomair Geheel van het volledige Universum bij elkaar houdt, zijn deze Vibraties. De Eigenlijke Focus van de Vibraties voorbij deze twee (U) Universa die geëvalueerd worden volgens de Ordinantie van Capillaire Vaten, wordt nog onderzocht.

Gegeven te uwer kennis.

CENTRUM

SPIRALE VIBRATIES

Spirale Vibraties zijn bekend als Energie ketens die de Kracht van alle Kosmossen versterken. Deze Energieketens reflecteren op elkaar, de ene binnenin de andere, in de Heelheid van een streng.

Spirale Vibraties zijn Energiekringen, versterkt door Ordinanties voorbij tijd. Het is de Essentie-Kracht van de machtige Energie Focus en is het Energie Geheel van de Existentiële Dimensie. Alle Levenden komen in Existentie vanuit dit Energie Geheel.

Spirale Vibraties zijn een Energienet dat voorkomt dat alle Energieën het Oneindige in glippen en verloren raken en dat ze bij elkaar houdt. En het is een Energie Streng.

Laat Ons nu de functionerende stijl van de Spirale Vibraties uitleggen. Teken alstublieft:

 • 1- Eén tak van de Alfa Dimensie, Energie ontvangend vanuit het Negatieve Universum draagt (-2) Kracht, de andere (-1) Kracht.
 • 2- Eén tak van de Alfa Dimensie, Energie ontvangend vanuit het Positieve Universum draagt (+2) Kracht, de andere (+1) Kracht.


Indien Wij de Energieën synchroniseren overeenkomstig de stijl van spirale overdracht en met de Wet van Equilibrium:

wordt (-2) van de Negatieve tak gebalanceerd door (+1) van de Positieve tak en (-1) komt vrij.

wordt (+2) van de Positieve tak gebalanceerd door (-1) van de Negatieve tak en (+1) komt vrij.

Deze vrijgekomen Energieën worden geaccumuleerd in de Essentie Kracht Focus van de Alfa Dimensie en projecteren daarvandaan.

Overeenkomstig de operatie hierboven wordt de Negatieve Energie vrijgelaten vanuit het Focus Punt van Positieve Alfa en projecteert omgekeerd evenredig.

Dit betekent dat Positieve Alfa het Negatieve Universum versterkt en Negatieve Alfa het positieve Universum versterkt. Dit is de functionerende stijl van de spirale Vibraties. In de Equilibrium Ordinantie en de Universele Totaliteit wordt aldus voorzien. Ketens worden op deze manier toegevoegd aan de keten van Kosmossen.

Deze Alfa Dimensies hebben niets te maken met het Alfa Kanaal. Verwar ze niet met elkaar. De ene zijn Universele Dimensies, het andere is een kanaal.

REALITEIT

BRON

Notitie: Het Centrum is Saturnus. Echter, dit is enkel een Projecterende Focus. De Eigenlijke Bron expandeert naar diverse buitengewoon geavanceerde en andere Zon Dimensies. Het is gegeven te uwer kennis.

CENTRUMUITLEG OVER DE BRON EN HET SCHEMA

Onze Vrienden,

De Operationele Ordinantie van het Atomair Geheel en het hele Systeem is onder het Bevel van de Supervisie (PREËMINENTE GEEST - HEREN - FEDERATIE - RAAD). Dit is de Leidinggevende Staf van de Volledige Ordinantie.

 • 1- MECHANISME VAN DE PREËMINENTE GEEST: Het is een Focus die het Evolutie Systeem projecteert op en introduceert aan het MECHANISME VAN HEREN dat het Opperste Mechanisme van ieder Plan leidt. Er zijn talrijke Plannen en Systemen van de PREËMINENTE GEEST. Deze Focus is de Eigenlijke Organisator van de Orde van de volledige Ordinantie, ook al lijkt het de Bestuurder te zijn van een Opperste Ordinantie, een Systeem voorbij alles en elke Kracht.

 • 2- MECHANISME VAN HEREN: Zij zijn de Stichters van Orde en de projectoren van Ordes werkend in connectie met zowel de Federatie als met het Systeem van de PREËMINENTE GEEST en opererend volgens de instructies van de Federatie.

 • 3- FEDERATIE: Is een Operationeel Centrum dat altijd Ordes Vestigt in overeenstemming met de Evolutie Orde van een Orde Vestigende Ordinantie.

  Dit Centrum is niet enkelvoudig. Het wordt geconstitueerd door de Unificatie van veel Verschillende Ordes.
  En nu heeft deze FEDERATIE al deze verschillende systemen onder Supervisie genomen door het Collectieve Bewustzijn van de hele Ordinantie, in overeenstemming met het Systeem van de Verenigde Ordinantie, als een noodzakelijkheid van de Constitutie.

 • 4- RAAD: Dit is de Enkelvoudige Focus die alle Operaties, alle Ordes van de FEDERATIE op de gehele Kosmos projecteert (Het kennis Boek wordt gedicteerd middels het Speciale Kanaal van de RAAD). Deze RAAD heeft veel operationele en verspreidende takken. Schrijf alstublieft achtereenvolgens op:
 • 1 - RAAD VAN LOYALEN
 • 2 - RAAD VAN STERREN
 • 3 - RAAD VAN OPPERSTEN

En deze Drie Bronnen reflecteren, door Collectief te werken, op een trio. Elk van deze Raden heeft een Bestuurlijk Parlement. Schrijf nu het andere trio op:

 • 1 - CENTRAAL SYSTEEM
 • 2 - CENTRUM BOVEN HET CENTRUM
 • 3 - CENTRUM

En deze drie Centra projecteren door Collectief te werken de verschillende Hiërarchische Ordes van de volledige Evolutie Ordinantie en het Diviene Plan op het Plan en zijn leidinggevenden.

En dit Plan wordt bestuurd door talrijke Ordinantie en Orde Vestigende Mechanismen. De Missies zijn de directe projectoren van deze Ordes.

Deze Missies zijn verantwoordelijk voor de Evolutionaire en Ordelijke Ordinantie van ieder Plan. Bijvoorbeeld, SIRIUS is een Projectief Mechanisme van een Orde die wordt bestuurd door talrijke Missies.

Zij heeft talrijke Focussen. Zij werkt direct in connectie met het Centrum. En dit Centrum projecteert vele Hiërarchische Ordes op deze SIRIUS Focus.

Van daaruit wordt de Taakverdeling binnen de Missies gedaan en iedere Missie voert de taakt uit die zij op zich heeft genomen.

CENTRUM

WE ZIJN IN EEN TIJD WAARIN DE GEHELE MENSHEID EEN COLLECTIEF BEWUSTZIJN MOET VERWERVEN

Onze Vrienden,

Boodschappen gegeven aan alle Groepen op Uw Planeet worden gegeven al naar gelang Capaciteit en Medium Bewustzijn. In dit medium heeft iedere focus grootse Missies die zowel door Hemzelf als door het Medium waarin het is, ondernomen moeten worden. Veel Focussen dijen uit naar het maximum door de Kennis, beginnend bij het minimum. Deze Operationele Ordinantie functioneert in het tempo van KENNIS – BEWUSTZIJN – MISSIE – UITVOERING.

Kennis maakt de Mens Bewust. Bewustzijn inviteert tot Missie. En Missie leidt tot Uitvoering. Juist het operationele tempo, gewenst door het Systeem, is op deze manier een verheffing. Nu inviteren Wij alle Vrienden Groepen die Progressie in Kennis en Bewustzijn gemaakt hebben, tot Eenheid.

GOUDEN ESSENTIEs en ZON BEWUSTZIJNen zullen de grondstenen van de GOUDEN TIJD vormen, waarvan de Fundering gelegd zal worden door de Diensten, op de beste wijze uitgevoerd op het pad van de Mensheid. Gedurende deze Periode is het Uw Missie om de Waarheid te projecteren en uw omgeving wakker te maken. Deze Missie van U is de grootste hulp die u de Mensheid kunt verlenen.

Overwin Uw Ego’s, Verenig u. U zult met uw eigen ogen zien dat middels deze Verenigingen zich in zeer korte tijd Harmonie zal voordoen. En u zult de Waarheid verwerven door de gebeurtenissen die u meemaakt. Onze Liefde is voor alle universa.

CENTRUM

ALGEMENE BOODSCHAP

Onze Vrienden,

HET KENNIS BOEK is een Hervormende uitleg VAN DE GODDELIJKE ORDE, waaraan u tot op heden gewoon bent. Gewoonte is een Passie en een Taboe. In deze Periode van Universele Integratie proberen wij Uw Taboes te verwijderen door U de Waarheid te vertellen.

Passies belemmeren progressie in Breinen die verdoofd zijn geraakt en doen U als Drugs Verslaafden worden. Echter, Evolutie is Eindeloos. En ook deze Ontwikkeling Dimensies hebben Systemen en Examens Eigen aan henzelf. De reden waarom wij U alles in alle duidelijkheid vertellen is dat u in meer Geaccelereerde Evoluties gebracht zult worden in de Vernauwende Tijd Dimensies.

Angsten worden veroorzaakt door On-bewustheid. Lees, word Bewust en verwerf de Waarheid door Uw Essentie Bewustzijn. De Keus is volledig aan U. Wij hebben de tafel gedekt. Wij bieden iedere persoon, elk Bewustzijn het voedsel aan dat hij lekker zal vinden en met smaak zal eten middels dit KENNIS BOEK.

Gegeven te uwer Kennis.

UNIVERSELE RAAD

MECHANISME VAN HEREN EN ZIJN OPERATIONELE FOCUS

- DE ENKELVOUDIGE -

DEZE ENKELVOUDIGE PROJECTEERT DE HIERARCHISCHE ORDE.

EN DE HIERARCHISCHE ORDE REFLECTEERT OP DE UNIVERSELE ORDINANTIE.

EN DE UNIVERSELE ORDE PROJECTEERT DIT OP DE EVOLUTIESYSTEMEN.

Dit Schema is een doorsnede van de Focus die de operationele Orde van het Mechanisme van Heren Projecteert. Om dit beter te Begrijpen kunt U de bovenstaande vorm beschouwen als een grote Gürz met veel Kristallen Prisma’s erop.

De Operationele Ordinantie van het Mechanisme van Heren is Enkelvoudig bij het Centrum. Dit reflecteert op Vier Focussen. Zij werken Collectief als een Kwintet Ordinantie. Zij reflecteren op Acht Focussen. Zij, als 13 Focussen, vormen met zijn allen een Geheel dat (de ENKELVOUDIGE) genoemd wordt. Mysteriën binnen het Mysterie zijn hier verborgen in de TAFELEN VAN GOD’S DECRETEN. Hier is de Geheime Schat VAN DE HEER.

Dit geheel, dat wil zeggen de ENKELVOUDIGE, werkt direct in connectie met de AL-DOMINERENDE (Het is de ENE die de ENKELVOUDIGE Focus projecteert). Dit reflecteert door een Prismale Orde op de Acht Focussen, te zien in het schema. En de Operationele Orde van het Mechanisme van Heren wordt op de Evolutie Dimensies geprojecteerd als 9 Focussen door een Hiërarchische Orde.

CENTRUM

UNIVERSA – DE ENKELVOUDIGE EN DE ENE

Universa zijn eindeloos, geen grenzen hebbende. Binnen ieder Universum zijn vele Kosmossen, talrijke Domeinen. Het enige gemeenschappelijke punt van deze Diviene Orde is de Atomaire Unificatie. Alle Galaxies zijn onder het Bevel van een gemeenschappelijke Sectie. Wij noemen hen “Kozma Unificatie Centra”.

Er zijn 27 Kozma Unificatie Centra. Elk Unificatie Centrum Superviseert een Domein. Domeinen worden gevormd door talrijke Galaxy clusters. 18.000 Domeinen vormen een Kosmos en verder vormen 18.000 Kosmossen het Universum van het Systeem.

De Kosmos Correspondeert met een Universum waarin Alle Galactische Mediums bestaan. Echter, deze Kosmossen verzamelen veel Universa. Laat ons het duidelijker aan U uitleggen:

In overeenstemming met de Achttien Systeem Wet heeft iedere Kosmos een Leidinggevende en er is een Hoger Niveau waarop elke leidinggevende is aangesloten.

Overeenkomstig het operationele en het geleidende Systeem van het Mechanisme van Heren is de HEER van 18.000 Domeinen aangesloten op de HEER van één Kosmos. 18 Kosmossen vormen één Universum. Dat wil zeggen de Heren van 18 Kosmossen zijn in Dienst, in connectie met de ENKELVOUDIGE die het Leidinggevende Mechanisme van dat Universum is.

En 18.000 Kosmossen vormen het Universum van het Systeem. Dat wil zeggen, 1000 Universa zijn het Geheel van het Systeem. En zijn Leidinggevende is de ENE. Dat wil zeggen, Duizend ENKEVOUDIGen zijn verplicht om de ENE te dienen. Alle Systemen en Ordinanties die Wij tot op heden hebben genoemd, zijn afhankelijk van de stijl van functioneren van deze Orde.

In de KRISTALLEN GURZ die het Atomair Geheel is, zijn 1.800 Existentie Dimensies. Iedere Existentie Dimensie is een Mini Atomair Geheel. Juist de Systemen van deze Mini Atomair Gehelen zijn een Orde, aangesloten op de ENE.

Dat wil zeggen, 1.800 ENEn zijn verplicht om de AL-BARMHARTIGE te Dienen die het Bestuurlijke Mechanisme is van de Kristallen Gürz. Binnen een Mini Atomair Geheel, dat wil zeggen binnen een Existentie Dimensie, zijn vele Galaxy Clusters – Domeinen – Kosmossen – Universum Clusters.

De Leidinggevende van dit Systeem is de ENE.

 • 1. ENKELVOUDIGE: Is de Focus waarop de Bestuurlijke Staf van ieder Universum is aangesloten. Elke Universele Orde is verplicht om haar eigen ENKELVOUDIGE te Dienen.

 • 2. ENE: Is de Focus waarop de volledige Operationele Ordinantie van het Universum van het Systeem is aangesloten. Alle Projectie Focussen van de Hiërarchische Orde zijn aangesloten op deze Focus. De ENKELVOUDIGEn van 1.000 Universa werken in connectie met de ENE van het Systeem.

 • 3. AL-BARMHARTIGE: Is de Leidinggevende van het Gürz Systeem. Alle ENEn werken aangesloten op dit Systeem. HEN ALLE DRIE DIENEN – IS HET GEHEEL DIENEN.

CENTRUM

DE CALCULATIE VAN DE BOODSCHAP IN OVEREENSTEMMING MET GALACTISCHE CALCULATIES

 • 1 - Vanuit Galaxy Clusters worden Domeinen gevormd
 • 2 - Vanuit Domein Clusters worden Kosmossen gevormd
 • 3 - Vanuit Kosmos Clusters worden Universa gevormd
 • 4 - En Universum Clusters gaan eindeloos door.

Hier onthullen wij nu aan U alleen de Orde van het Systeem.

Het Systeem is de Verenigde Realiteit. 1.800 Verenigde Realiteit Systemen Dienen het Gürz Systeem. Schrijf nu alstublieft:

Alle Galaxies zijn onder het Bevel van een Gemeenschappelijke Sectie.

Deze worden KOZMA UNIFICATIE CENTRA genoemd. Het zijn er 27 in totaal.

Ieder Unificatie Centrum Superviseert een DOMEIN. Deze Unificatie Centra worden ook Gesuperviseerd door andere Centra.

In overeenstemming met Ons Systeem:

3 Galaxies zijn een Geheel.

6 Galaxies = worden 1 NOVA genoemd.

3 Nova’s = zijn 18 GALAXIES.

18 Galaxies = Vormen als een Essentie Kern een kleine (UNIVERSUM KERN).

18 Galaxy Geheel = wordt 1 KOZMA genoemd. Dat wil zeggen:

1 Kozma = is een Kleine Universum Kern.

3 Kozma’s = vormen 3 Universum Kernen.

3 Universum Kernen = zijn 54 Galaxies.

54 Galaxies = vormen 1 Galaxy Cluster.

9 Galaxy Clusters = worden EEN UNIVERSELE KOLONIE genoemd.

1 Universele Kolonie = wordt gevormd door 486 Galaxies.

486 Galaxies = constitueren 27 KOZMA’S. Dat wil zeggen, indien 486 Galaxies 1 Universele Kolonie zijn en, omdat het 18 Galaxy Geheel 1 Kozma genoemd wordt, indien wij 486 Galaxies delen door 18 Galaxies, vinden wij 27 KOZMA’S.

Aangezien 27 Kozma’s = 1 Universele Kolonie en omdat dat gelijk is aan 486 Galaxies, calculeer nu 18 Universele Kolonies:

486 x 18 = 8.748 Galaxies wordt bereikt (Dit wordt 1 Kozma Unificatie Centrum genoemd).

Laten we het nogmaals herhalen:

Eén Universele Kolonie = 27 Kozma’s = 486 Galaxies;

18 Universele Kolonies = 8.748 Galaxies = 486 Kozma’s (Dit wordt 1 Kozma Unificatie Centrum genoemd).

Calculeer nu 27 Kozma Unificatie Centra:

Aangezien 1 Kozma Unificatie Centrum = 8.748 Galaxies;

27 Kozma Unificatie Centra = 8.748 x 27 = worden gevormd door 236.196 Galaxies.

En om te calculeren hoeveel Kozma’s de 236.196 Galaxies zijn, aangezien 1 Kozma gevormd wordt door 18 Galaxies, vinden wij, indien wij het getal 236.196 door 18 delen, het getal 13.122.

Dat wil zeggen, 236.196 Galaxies = zijn 13.122 Kozma’s.

CENTRUM

SCHEMA VAN DE 27 KOZMA UNIFICATIE CENTRADe 27 Kozma Unificatie Centra zijn in Dienst middels drie takken.

Ieder van de 9 Kozma Unificatie Centra Superviseert 9 DOMEINen. Dat wil zeggen:

27 Kozma Unificatie Centra Superviseren 27 Domeinen.

Eén Kozma Unificatie Centrum = is 486 Kozma’s.

9 Kozma Unificatie Centra = zijn 4.374 Kozma’s.

27 Kozma Unificatie Centra = zijn 13.122 Kozma’s.

486 Kozma’s = zijn 8.748 Galaxies.

4.374 Kozma’s = Zijn 78.732 Galaxies.

13.122 Kozma’s = 236.196 Galaxies. Dat wil zeggen:

27 Kozma Unificatie Centra Superviseren 236.196 Galaxies.

Calculeer nu ook een Domein:

Als Een Kozma Unificatie Centrum = 486 Kozma’s = zijn dat 8.748 Galaxies.

En aangezien 1 Kozma Unifcatie Centrum 1 Domein Superviseert,

dan is 1 Domein = 8.748 Galaxies. Calculeer nu ook 18.000 Domeinen:

18.000 x 8.748 = 157.464.000 Galaxies zijn ook 18.000 Domeinen.

Aangezien 18.000 Domeinen = 1 Kosmos is;

1 Kosmos = 157.464.000 Galaxies.

Omdat 1 Universum uit = 18 Kosmossen bestaat, indien U vindt hoeveel Galaxies 1 Universum vormen, dan zijn evenzoveel Galaxy Ordes verplicht om de ENKELVOUDIGE te Dienen.

En 18.000 Kosmossen constitueren het UNIVERSUM VAN HET SYSTEEM. Dat wil zeggen, 1.000 Universa zijn het Geheel van het Universum van het Systeem. Een orde van 18.000 Kosmossen is Leidinggevend, aangesloten op de ENE. Momenteel worden Alle Diensten gedaan voor HEM.

Laat ons deze Kennis een beetje meer voor jullie openen om het beter te kunnen begrijpen:

1- Conform de Universele Unificatie vormen de Galaxies, bestaande uit Kozma’s, de Domeinen.

2- Talrijke Domeinen brengen een Kosmos in bestaan. Dit is een Systematisch tableau.

3- En veel Kosmossen brengen het Universum dat onderhevig is aan de achttien Systeem Wet, in bestaan.

4- In het Centrifugale Universum is er een Ronddraaiende Snelheid binnen elkaar en een sequentie binnen elkaar. Er is een Expansie en een Openen vanuit het centrum naar de omtrek van de cirkel.

5- Universa zijn binnen elkaar zoals de Kringen van een tijdtunnel. Zeven Universum Kringen constitueren een Universum.

6- 189 Universa, de één binnen de ander bestaand, brengen vele Domeinen en Kosmossen in bestaan.

7- Elke Galaxy heeft een klein Universum eigen aan zichzelf en een zeer Krachtig Magnetisch Veld.

8- In deze Magnetische Kracht wordt voorzien door de Energieën van de Zon Systemen binnen zijn Constitutie.

9- Zwarte Gaten zijn zeer Krachtige Energie Draaikolken die de Meteoren inslikken waarvan de Centrifugale Snelheden vertraagd zijn.

10- Deze Draaikolken Transformeren deze Meteoren die ze in zich hebben opgenomen onmiddellijk in Energie en versterken de afgenomen Energie van Uw Universum.

11- Deze Energieën worden naar Uw Universum getransmitteerd door Witte Gaten. Dit is een Circulatie Systeem. De één slikt in, de ander spuugt uit.

12- Galaxies behouden hun koersen door onderhevig te zijn aan de achttien Systeem Wet.

13- Voor Ons worden Drie Galaxies beschouwd als een Geheel.

14- Zes Galaxies zijn voor Ons een NOVA.

15- Drie Nova’s zijn de Essentie Kern van achttien Galaxies; achttien Galaxies zijn de Kern van een klein Universum.

16- Binnen het UNIVERSUM zijn er vele Universele Kernen. En deze brengen de Universum Clusters in bestaan.

17- Elke Oerknal brengt achttien Galaxies in bestaan.

18- Achttien Galaxies zijn een KOZMA.

19- Elke Kozma is een kleine Universum Kern. Dit zijn zeer Krachtige Atomaire Bindingen.

20- In Onze Galaxies wordt elke Kozma Beschouwd als een kleine Zon.

21- Drie Universum Kernen zijn een Galaxy Cluster, bestaande uit 54 Galaxies.

22- Tel het Getal 54 zo op: 5 + 4 = 9.

23- Negen Galaxy Clusters vormen één van Onze Universele Kolonies.

24- Eén Universele Kolonie van ons bestaat uit 486 Galaxies.

25- Tel het Getal 486 op de volgende wijze op: 4 + 8 + 6 = 18.

26- 18 Universele Kolonies, dat wil zeggen, 8.748 Galaxies zijn een Kozma Unificatie.

27- Elke Unificatie is onder Supervisie van andere Centra.

28- Tel de Getallen van 8.748 zo op: 8 + 7 + 4 + 8 = 27.

29- 27 Kozma Unificaties brengen een DOMEIN in bestaan. Elk Unificatie Centrum Superviseert een Domein.

30- Eén Domein bevat 236.196 Galaxies binnen zijn Constitutie.

31- 18.000 Domeinen vormen een Kosmos. Dat wil zeggen, een Kosmos bestaat uit 236.196 x 18.000 = 4.251.528.000 Galaxies.

32- 18.000 Kosmossen brengen het Universum van het Systeem in bestaan.

33- 18.000 Domeinen zijn onder Supervisie van het Parlement van Constanten dat onder Bevel is van de Wet van de Almachtige. Dit Parlement is op de SIRIUS Ster. Calculaties na deze, dijen uit naar de oneindige Dimensies.

34- Tel nu de getallen 4.251.528.000 op: 4 + 2 + 5 + 1 + 5 + 2 + 8 + 000 = 27.

35- Omdat de evaluaties in het Systeem Drie tot de Macht Drie zijn, zal het resultaat, indien wij 27 delen door 3, altijd het Priem getal “9” zijn. Dit is de Onveranderlijke Theorie van het Diviene Bevel.

36- Elke KOZMA heeft een Draai Snelheid en een Universeel tableau, eigen aan zichzelf.

37- Elke KOZMA is onderhevig aan een Universele Wet.

38- Elke Galaxy heeft directe kanalen, aangesloten op het Centrale Systeem.

39- Nu hebben wij het Bevel ontvangen om Uw KOZMA, dat wil zeggen Uw kleine Universum Kern bestaande uit 18 Galaxies, in deze Universele Kolonie op te nemen.

40- De SIRIUS Missie is alleen Verantwoordelijk voor de Supervisie van Uw Melkweg Galaxy.

41- De selectie wordt gecontroleerd en Gesuperviseerd door een Mechanisch Systeem.

42- De SIRIUS Missie is verplicht de Zon Systemen te Verenigen binnen zijn Constitutie, conform het Verenigde Veld.

43- Zon Systemen, onder Supervisie van elke Galaxy, zijn onderhevig aan verschillende Evoluties.

44- Nu proberen wij U te Prepareren voor het Verlossing medium door het Bevel van het Mechanisme van de HEER.

45- Elke Galaxy heeft een Mechanisme van de HEER.

46- Deze HEERen zijn niet de Almachtige.

47- Uw Religieuze Suggesties zijn aan U gegeven al naar gelang het Bewustzijn van het medium, waarin U bent.

48- God Evalueert U in overeenstemming met Uw Gedrag.

49- Het meest primitieve Ontwikkeling Niveau in Uw Galaxy is Uw Planeet. Evaluaties worden gestart vanuit de Nul Frequentie.

50- Angst is primitiviteit; er is geen Hemel, geen Hel, geen Djinn, geen Fee, geen Duivel. Dit zijn elk de Negatieve reflecties van de geconditioneerde Bewustzijnen.

51- U bent verstoken van oplossing vanwege Uw nauwe Capaciteiten.

52- U bent onderhevig aan een zodanig Systeem dat alleen Liefde, Tolerantie en Welwillendheid het Potentieel van Uw Universum kan versterken.

53- Anders is Uw Planeet gedoemd om te worden vernietigd. U zult uzelf vernietigen. U bent degenen die hiervoor Verantwoordelijk is.

54- Diegenen die de Wereld Ontwikkeling voltooien, worden in meer geavanceerde Ontwikkeling Mediums opgenomen.

55- Diegenen die slagen voor de Test van de meest geavanceerde Dimensie van Uw Galaxy, zijn de Zon Leraren van Uw Galaxy. Indien zij willen worden zij nogmaals Belichaamd in Uw Wereld om U deze Kennis te geven.

56- Diegenen die het gewenste Evolutierooster niet kunnen bereiken, moeten blijven wachten in het Spadium Station. En zij voltooien hun Ontwikkelingen door steeds weer onderhevig te zijn aan Incarnaties.

57- U zult nooit naar een Geavanceerde Ontwikkeling Dimensie gebracht worden als u Uw Ego niet kunt overwinnen.

58- Diegenen die het recht verdienen om de Geavanceerde Ontwikkeling Dimensie binnen te gaan, worden één voor één in contact gebracht met de Galactische Mediums van hun eigen Kozma’s.

59- Elke Galaxy is aangesloten op Vier Kennis kanalen. En deze Vier Kanalen werpen één voor één Licht op de Zon Systemen volgens het Medium waarin ze zijn.

60- Elk kanaal wordt geleid door een Commissie bestaande uit 6 Oppersten.

61- Het Opperste Parlement wordt gevormd door het Bevel van het Centrum en de Unificatie van de Vier Kanalen, dat wil zeggen, door de bemiddeling van 24 Oppersten.

62- Uw Universele Boek dat wordt gedicteerd, wordt direct door het Bevel VAN DE HEER gedicteerd.

63- Dit Boek is de Constitutie van 18 Galaxies, dat wil zeggen, van Uw Kozma en het is het ENKELVOUDIGE Boek.

64- Dienst is voor de Enkelvoudige Hand – de Enkelvoudige Orde – het Enkelvoudige Boek.

65- Wij zijn verplicht om elke 18 Galaxies aan te Sluiten op de 72e Dimensie van voorbij tijd. Maar het is nog niet de tijd voor deze Kennis.

66- En Wij willen hier iets toevoegen: De ontvangen geschriften worden direct vanuit het Universele Mechanisme gegeven. Om deze reden is alles in overeenstemming met het origineel.

CENTRUM

DE SCHEMATISCHE DOORSNEDE VAN EEN KRISTALLEN GÜRZ

Onze Vrienden,

Wij zullen u nu een schematische doorsnede van een GÜRZ laten tekenen, zodat U hem van nabij kunt kennen en herkennen. Teken eerst de figuur van een Gürz:Focus de Moeder Existentie; teken het Magnetische Veld van de Gürz eromheen als stippen. Teken eerst de Projecterende Piramides van de 6 Licht Universa in de Driehoek van de Dimensie van Niets. Focus de Reflectie Pijlen op de Grote Piramide. Deze Grote Piramide is het Licht Universum.

Teken in deze Grote Driehoek het 7e Verzamelende Universum. En teken vanuit dit Grote Licht Universum een Reflecterende Pijl naar de Moeder Existentie Dimensie. Zet aan de linkerkant van de Moeder Existentie Dimensie een –∞ teken en aan de rechterkant een +∞ teken. Teken in de GÜRZ, precies onder de Moeder Existentie Focus, de Ster van de Realiteit, de twee Dimensies Verenigend (Al – Niets), dat wil zeggen, de Unificatie van de Omgekeerde en de Rechtopstaande Driehoeken.

Plaats in de Gürz 18 Mini Atomaire Spirale Connecties (in deze schematische tekening brengt ieder Mini Atomair Geheel in zijn structuur 100 Mini Atomaire Gehele bijeen). En teken nu de 16 Projecterende Kristallen Stalagmieten buiten de Gürz. Juist dit schema is de doorsnede van een Kristallen Gürz (Dank U, Onze Vriend).

Het Grote Licht Universum, gezien in het schema hierboven, is de Dimensie van de AL-BARMHARTIGE. De Driehoek waarin het Systeem van de Al-Barmhartige aanwezig is, wordt de Dimensie van NIETS genoemd of de Dimensie van de ALMACHTIGE. In deze Dimensie worden de MACHTIGE WETTEN Geprepareerd.

De Supervisor van de GÜRZ is de AL-BARMHARTIGE. De Verantwoordelijke van de Dimensie van Niets is de ALMACHTIGE.

De Almachtige is een Totaliteit, direct Aangesloten op de PREËMINENTE KRACHT, de Realiteit is direct Aangesloten op de AL-BARMHARTIGE. Wij hebben in eerdere Boodschappen de operationele Ordinantie van de Spirale Vibraties uitgelegd. Elke Orde in het Universum Projecteert dezelfde operationele Ordinantie van het Grote naar het Kleine in overeenstemming met de Wetten van 18 Systeem Wetten. Gegeven te Uwer Kennis.

CENTRUM

DE REFLECTIE VAN HET GEHEEL OP HET GEHEEL EN HAAR OPERATIONELE PLAN

Onze Vrienden,

Het Atomair Geheel, dat wil zeggen de Natuurlijke Gürz, is de Reflectie Focus van een Totaal. En het Symbool van de Zesvoudige Ster die in de Gürz de Realiteit voorstelt, is het Reflectie Centrum van dit Totaal.

De Gürz Totaliteit wordt Schematisch voor Jullie getekend in het Kennis Boek om het gemakkelijk te begrijpen. Echter, alles is een Holistische bol, de één binnenin de ander. En alles Straalt uit vanuit het Centrum van de Globe.

Alle Systemen zijn als een Geheel aanwezig in de Energie Focus die wij het Licht Universum noemen. En van daaruit maakt elke Totaliteit Reflecties op de op haarzelf aangesloten Missie Dimensies.

Het Licht Universum is een uit 9 Lagen samengestelde Totaliteit. Alstublieft, teken een Schema volgens de Kennis die wij nu zullen geven, zodat u dit beter kunt begrijpen en geef iedere Laag een nummer:

Indien u de (6) Driehoeken die de Grote Piramide in het Licht Universum Omcirkelen aanvaardt als een Centrum, zijn er 9 Intense Energie Lagen die het Omringen.Alle Systemen die Reflecties maken op de Verschillende Lagen van de Gürz Totaliteit hebben één voor één in precies deze Lagen hun plaats ingenomen.

Elke Laag tot de Symbolische Zesvoudige Ster van de Realiteit, maakt Reflecties volgens Haar Missies vanuit deze Licht Totaliteit.

Juist deze Totaliteit is de Operationele Ordinantie van het Licht Universum en het is een Geheel.

De volledige Energie van het Licht Universum, de volledige Energie van de Existentie Dimensie en de volledige Energie van de Ster van de Realiteit zijn Equivalent aan de Energie, aangetrokken vanuit de Gedachte Oceaan van de Preëminente Kracht.Om deze reden wordt alle Kennis vanuit deze Drie Totaliteiten geprojecteerd:

 • 1. Het Licht Universum is een Kennis Pakhuis, waarin alle Kennis in een Geheel bijeen wordt gebracht. Het wordt ook de Kennis Laag genoemd.
 • 2. Omdat de Existentie Dimensie Dienst verleent als een Reflectie Netwerk, wordt zij ook de Reflectie Laag genoemd.
 • 3. Omdat de Symbolische Zesvoudige Ster die de Realiteit in de Gürz Vertegenwoordigt verantwoordelijk is voor de Evolutionaire en Universele Programma’s, wordt zij ook de Dimensie van Training en van het Plan genoemd.

Het “Middelpunt Energie Centrum” in het Licht Universum is de Totaliteit van Centrale Zonnen. Het wordt de Dimensie van de Al-Barmhartige genoemd.

Van de 9 Lagen die deze Totaliteit omhullen:

 • 1 - Bij de Eerste Laag Dient de Universele Ordinantie Raad.
 • 2 - Bij de Tweede Laag Dient de Verenigde Ordinantie Raad.
 • 3 - Bij de Derde Laag maakt het Systeem Reflectie.
 • 4 - Bij de Vierde Laag is het Programma van de Ordinantie in Werking.
 • 5 - Bij de Vijfde Laag is het Programma van de Orde in Werking.
 • 6 - Bij de Zesde Laag bevindt zicht de Verenigde Raad.
 • 7 - Bij de Zevende Laag is het Kozmos Federale Parlement in Werking.
 • 8 - Bij de Achtste Laag bevindt zich de Totaliteit van de Realiteit van de Verenigde Mensheid.
 • 9 - Bij de Negende laag Dient het Gouden Galaxy Rijk.

Deze zijn allemaal aanwezig in de Operationele Totaliteit van het Licht Universum. Echter, hun Reflectie Dimensies zijn Verschillend volgens de uitgevoerde Missies.

CENTRALE TOTALITEIT

SCHEMA VAN DE KRISTALLEN GÜRZHet voorgaande is gegeven als een hulp voor de Gürz en de Hiërarchische Kennis in het Boek. Omdat alle 1800 Mini Atomaire Gehelen aanwezig in een Gürz niet in de tekening zouden passen, bestaat een Mini Atomair Geheel dat aangegeven is in de tekening van het diagram symbolisch uit (100 Mini Atomaire Gehelen).

En Rondom elk Mini Atomair Geheel bevindt zich een Horizon Kring. In het schema binnen de dikke zwarte lijn die de Gürz omringt, zijn (het Beschermende Harnas – de Filterende Kring – de Adem en Horizon Kringen).

En deze Energie Lagen reflecteren, precies zoals ze zijn, op de Energie Kringen die de 600 Mini Atomairen omringen. En daarvan reflecteren ze, precies zoals ze zijn, op de Mini Atomairen. De Bestuurlijke Totaliteit van de Gürz is het Trio = De Heer (Rab) – De Al-Barmhartige (Rahman) – De Al-Meedogende (Rahim). Hun gemeenschappelijke symbolen worden uitgedrukt door het R³ Symbool.

De Natuurlijke Totaliteit van de Gürz wordt Dimensioneel in Drieën gedeeld. Dit zijn het Licht Universum = Dimensie van Niets (Hiçlik Boyutu), het Tweede Universum = Dimensie van Leven (Hayat Boyutu), Totaliteit van de Al-Meedogende = Dimensie van Al (Heplik Boyutu). Hun gemeenschappelijke Symbolen worden uitgedrukt door het H³ Symbool.

Zoals wij eerder hebben gezegd is het Allesomvattende Symbool van de Leidinggevende, Superviserende en Oriënterende Mechanismen van de GÜRZ Totaliteit Bekend als R³.

Dit zijn de Heer – de Al-Barmhartige – de Al-dominerende. HEER = de Schepper. AL-BARMARTIGE = de Verantwoordelijke voor het Licht Universum. AL-MEEDOGENDE = de Al-Dominerende, De Absolute. Deze Drie Mechanismen werken als een Geheel in de Gürz Totaliteit.

En al deze operaties worden aan U overgedragen middels een Hiërarchische Reflectie van Boven naar Beneden. Deze Kennis, Beneden arriverend, vindt een Toepassingsveld in haar eigen Medium. En de resultaten van de uitgevoerde operaties worden overgedragen aan de AL-BARMHARTIGE middels dezelfde Hiërarchische kanalen. Laat ons nu eerst beknopt de Hiërarchie van Boven naar Beneden uitleggen:

 • 1. De Totaliteit van de Al-Barmhartige is de Enkelvoudige Focus waarin de operationele Plannen van een Gürz worden Voorbereid. Het wordt de Dimensie van de Al-Barmhartige genoemd. En haar Supervisor is de AL-BARMHARTIGE.

 • 2. De Dimensie van de Al-Barmhartige is binnen de Centrale Unie van Zonnen. En de AL-BARMHARTIGE geeft Zijn Suggesties aan deze Unie van Zonnen.

 • 3. En de Centrale Unie van Zonnen geeft deze Suggesties aan de Universele Ordinantie Raad.

 • 4. De Universele Ordinantie Raad geeft deze Suggesties die het ontvangt aan de Verenigde Ordinantie Raad.

 • 5. De Centrale Unie van Zonnen – de Universele Ordinantie Raad – de Verenigde Ordinantie Raad zijn in het Licht Universum.

 • 6. De Verenigde Ordinantie Raad draagt de Suggesties van de AL-BARMHARTIGE over aan het Systeem – Ordinantie – Orde Trio.

 • 7. En de Totaliteiten van Systeem – Ordinantie – Orde geven de Kennis die zij ontvangen aan de Woordvoerders die hen vertegenwoordigen.

 • 8. Deze Groep van Woordvoerders, gevormd door Drie Personen, wordt de Verenigde Raad genoemd.

 • 9. De Verenigde Raad draagt deze Suggesties over aan het Kozmos Federale Parlement.

 • 10. Systeem – Ordinantie – Orde en het Kozmos Federale Parlement zijn in het Tweede Universum.

 • 11. Het Kozmos Federale Parlement draagt de Suggesties van de AL-BARMHARTIGE die het ontvangt over aan de Realiteit van Verenigde Mensheid die binnen de Gürz is.

 • 12. En de Realiteit van Verenigde Mensheid geeft deze Suggesties aan het Gouden Galaxy Rijk.

 • 13. Het Gouden Galaxy Rijk projecteert deze Kennis die het ontvangt op de Heerlijke – Geestelijke - Technologische Orde, die aanwezig is bij de Kring van Horizon van de Mini Atomaire Totaliteit.

 • 14. En de Heerlijke – Geestelijke – Technologische Orde draagt deze Kennis die zij ontvangt over aan de Wereld Heer, Die de Supervisor is van Zijn eigen Mini Atomair.

 • 15. En de Wereld Heer draagt deze kennis die Hij ontvangt over aan de Kern Wereld, waarop Hij rechtstreeks is Aangesloten.

 • 16. Alle ontvangen Kennis wordt vanuit deze Kern Wereld op de Ordinanties van Universa Geprojecteerd. Dit is een van Boven naar Beneden Geprojecteerde Hiërarchie.

Deze Hiërarchische Schalen zijn de Projecterende reeksen van een operationele Orde van Boven – naar Beneden en van Beneden – naar Boven.

Gegeven te Uwer Kennis.

SYSTEEM

DUIDELIJKE KENNIS

Onze Vrienden,

Laat Ons iets meer onthullen over de Kennis die We U over de GÜRZ hebben gegeven:

Elke Existentie Dimensie is een Mini Atomaire Kracht. Binnen een Gürz zijn er 1800 Mini Atomaire Gehelen. En binnen elk Mini Atomair Geheel zijn er 1800 Universa. 1000 van die Universa zijn het Centrifugale Universum dat de Projecterende Focus van het Systeem van Realiteit is.

Om deze reden wordt elk Mini Atomair Geheel ook wel het Centrifugale Universum genoemd. Boven elk van deze Mini Atomaire Krachten bevinden zich aparte Horizon Kringen.

Deze Horizon Kringen zijn de Buitenkant van die Mini Atomaire Gehelen.

Hier werken de GEESTELIJKE – HEERLIJKE – TECHNOLOGISCHE Ordes Collectief. En ze projecteren, als de Orde van de Realiteit, hun operaties op het Mini Atomaire Geheel.

1800 Mini Atomaire Gehelen, dat wil zeggen Mini Existentie Dimensies, vormen een KRISTALLEN GÜRZ. De Kristallen Gürz is het ATOMAIRE GEHEEL. Het is een KRACHT STRENG die in zijn Constitutie 1800 Existentie Dimensies bijeenbrengt.

Deze Kristallen Gürz is een Geheel bestaande uit een KERN – MIDDELPUNT – KORST.

600 existentie Dimensies bevinden zich binnen een Adem Kring. En er bevinden zich Drie ADEM KRINGEN binnen de FILTERENDE Kringen. De drie Adem Kringen vormen de KERN van de Gürz. Deze Drie Hele Kernen zijn Gelijkwaardig.

De leegte omcirkeld door de Filterende Kringen vormt het MIDDELPUNT van de Kristallen Gürz.

Deze Filterende Kringen bestaan uit 9 lagen. En daar overheen bevindt zich een Beschermend Zeef Pantser; dit vormt de KORST van de Gürz.

Daarna komen de KRISTALLEN STALAGMIETEN. Deze Kristallen Stalagmieten hebben dezelfde Lengte in alle Kristallen Gürzen. De Lengte van elk van hen is (133.000 OK). Conform de Wereldberekeningen: 1 OK = 1,5 miljard km.

Laten we het nog eens herhalen: Elke Kristallen Gürz is een Geheel gevormd door 1800 Existentie Dimensies. Elke Kristallen Gürz heeft een Hoofd Existentie Dimensie, een Universum van Licht, dat wil zeggen, een Dimensie van Niets, een Orde van Realiteiten en een Dimensie van Al, onder Leiding van de Al-Dominerende.

Er drijven miljoenen Kristallen Gürzen in de Gedachten Oceaan van de PREËMINENTE KRACHT. Echter, deze Atomaire Gehelen kunnen indien nodig Buiten werking worden gesteld vanwege het Gevaar van explosie, voortvloeiende uit de Expansie die zich in hen voordoet gedurende de tijdprocessen.

Deze Atomaire Gehelen zijn met elkaar verbonden door Krachtige Energiekoorden zoals Uw Geestelijke Zilveren Koorden. De Gürz die gevaarlijk wordt, wordt Afgescheiden van dit koord en wordt meegenomen naar de DIMENSIE VAN EQUILIBRIUM. Later wordt hij weer in Circuit genomen.

Al deze procedures functioneren onder de 18 Systeem Wetten. Er zijn binnen elk Mini Atomair Geheel, Domeinen, Kosmossen, Universa en Galaxy Clusters.

Ze zijn in hun werk allemaal onderworpen aan de Ordes van hun eigen EXISTENTIE Dimensies.

Deze Systemen kunnen op elkaar reflecteren volgens de Evolutie Stappen. (Degenen binnen de Dimensie van de Al-Dominerende.)

De Supervisie van deze meer dan miljoenen Kristallen Gürzen valt onder het alleenrecht van de PREËMINENTE KRACHT.

Hij is noch een ALLAH, noch een HEER, noch de ALMACHTIGE. Deze woorden, dat wil zeggen, Allah, Almachtige, Heer, Al-Dominerende, Al-Barmhartige, zijn de Totaliteiten die de Operationele Orde van het Systeem vormen.

Om deze PREËMINENTE KRACHT aan U te kunnen uitleggen, hebben We Hem tot op heden de Almachtige genoemd. Nu leggen we alles in alle duidelijkheid uit. Gegeven voor Uw Kennis.

CENTRUM

ZON SYSTEMEN – EVOLUTIE – ENERGIE EN ZON DIMENSIES

Onze Vrienden,

Dimensies van Zon Systemen worden afzonderlijk Geëvalueerd op de kaart van het Systeem als Evolutie- en Energie Dimensies. Om deze reden is er een Evolutie Dimensie en een Energie Dimensie en een Zon Dimensie, waarin elk Zon Systeem is opgenomen (Zon Dimensies worden ook Zon Totaliteiten genoemd).

In feite zijn Evolutionaire Ordinantie- en Zon Systemen een Geheel in de Universele Ordinantie. Echter, in de gegeven Kennis geven we dit Geheel door het te verdelen in Dimensies, Energie- en Evolutie Schalen zodat U dit allesomvattende Potentieel beter kunt begrijpen. Laten we ze nu één voor één uitleggen. Schrijf alstublieft:

ALION is een Planeet tussen de (26)e en (27)e Zon Systemen, draagt een Evolutie Frequentie tussen (29 - 30) en neemt een Speciale Positie in. Haar Energie Dimensie is (118). Zij heeft haar plaats tussen de (27)e en de (28)e Zon Dimensie. Het SYSTEEM VAN DE ZESSEN, dat de Zessen voor de eerste keer samen vestigden, werd hier gevestigd.

Degenen die naar Uw Planeet komen vanuit de Energie Dimensies voorbij het (20)e Zon Systeem zijn de Missiedragers van de Galaxies. Zij zijn de Profeten - Heiligen - Oppergezegenden en de Zon Leraren.

Laat ons nu de Dimensies uitleggen:

 • 1- Uw Wereld begint haar Evolutie in (0) Frequentie, in de Derde Evolutie Dimensie en binnen de Eerste Zon Dimensie. Omdat de Eerste Energie Trede van de Normale Bewustzijn Niveaus Correspondeert met de (12)e Energie Dimensie, begint de positie waarin Uw Wereld is met de (12)e Energie Dimensie.

 • 2- De (3)e en de (4)e Evolutie Dimensies bevinden zich in het Eerste Zon Systeem. In deze Dimensies wordt de Evolutie van dit Zon Systeem gemaakt. De Vierde Dimensie Correspondeert met de (16)e Energie Dimensie. En tegelijkertijd heeft zij haar plaats in de (2)e Zon Dimensie. De (3)e en de (4)e Dimensies omvatten (7) Aardse Kennis. Elke Kennis is de Evolutie Trede van die Dimensie. Dit wordt Evolutie van Kennis genoemd. En de Eerste Trede van deze Evolutie van (7) Aardse Kennis is het SPADIUM. De (4)e Evolutie Dimensie is de Toegang Poort van Karena*. Zij wordt ook de "Dimensie van het Paradijs" genoemd. Er zijn daar nog 4 Evolutie Treden. En Reïncarnaties komen ten einde in de (4)e Dimensie.

 • 3- De (5)e Evolutie Dimensie is het Tweede Zon Systeem. En in deze Dimensie wordt de Evolutie van dit Zon Systeem gemaakt. De (5)e Evolutie Dimensie Correspondeert met de (20)e Energie Dimensie. En zij is in de Derde Zon Dimensie.

 • 4- De (6)e Evolutie Dimensie bevindt zich in het Derde Zon Systeem. Deze Dimensie is de Dimensie van Onsterfelijkheid. En haar Evolutie is Equivalent aan de Evolutie van het (6)e Zon Systeem. Haar positie Correspondeert met de (24)e Energie Dimensie. En zij is in de Vierde Zon Dimensie. De (5)e en de (6)e Evolutie Dimensies zijn de Dimensies van Voorbereiding en Onsterfelijkheid. In de (5)e Dimensie zijn (2) Tranquile Tijden en (5) Opperste Tijden. Deze Dimensie omvat (7) Hemelse Kennis. Dit is de Uitgang Poort van Karena. De (6)e Dimensie betekent geboren worden in de Dimensie van Onsterfelijkheid. En omdat Bewustzijn Hemelvaart hier gemaakt wordt, wordt zij ook de “Dimensie van Hemelvaart” genoemd.

 • 5- De (7)e Evolutie Dimensie is het Vierde Zon Systeem. De Evolutie van deze Dimensie is Equivalent aan de Evolutie van het (4)e Zon Systeem. Haar positie Correspondeert met de (28)e Energie Dimensie en zij is in de (5)e Zon Dimensie. De (7)e Evolutie Dimensie is de Reflecterende Focus van de GAMMA Dimensie. Door deze reflectie wordt de Mensheid Voorbereid voor het (14)e Zon Systeem.

 • 6- De (8)e Evolutie Dimensie is de Eerste Trede van de Geestelijke Dimensie. En deze Dimensie heeft (9) Treden. De Laatste Trede is het Pad van Gouden Licht. Deze Dimensie is het (5)e Zon Systeem. Haar positie Correspondeert met de (32)e Energie Dimensie. En zij is in de (6)e Zon Dimensie. Deze Dimensie is de Reflecterende Focus van het (15)e Zon Systeem. De (7)e en de (8)e Dimensie omvatten (7) Universum Kennis. De (7)e Dimensie is de Laatste Manifestatie Grens van de Mensheid. Zij wordt de Laag van Perfectie genoemd. De (8)e Dimensie is de Geestelijke Dimensie. Elk Individu dat de Evolutie van de (7)e Dimensie maakt, eist zijn Geestelijke Kracht op die in de (8)e Dimensie is.

 • 7- De (9)e Evolutie Dimensie is de Heerlijke Dimensie. Dit is de Reflecterende Focus van het (16)e Zon Systeem, dat wil zeggen, van OMEGA. Deze Dimensie heeft ook (9) Treden. Haar positie Correspondeert met de (36)e Energie Dimensie. Dit is het (6)e Zon Systeem. En zij is in de (7)e Zon Dimensie. De (9)e Dimensie is de Eerste Reflectie En Voorbereiding Dimensie van de Heerlijke Dimensie. Hier is de Eerste Frequentie Trede van de Heilige Boeken. Het Nieuwe Testament werd vanuit deze Dimensie geopenbaard. Gezien de Maatschappelijke Bewustzijnen van die Periode, was ook de Koran, die in de (18)e Dimensie Voorbereid was, aan Uw Planeet geschonken vanuit de (9)e Dimensie. Deze Dimensie wordt de "Dimensie van Sereniteit" genoemd.

 • 8- In de (10)e Dimensie wordt transitie gemaakt naar het KUBIEKE Systeem. Deze Evolutie Dimensie is het (7)e Zon Systeem. Haar Positie Correspondeert met de (40)e Energie Dimensie. En zij is in de (8)e Zon Dimensie. Na deze Dimensie veranderen Evoluties (Ingang in het Medium van Eenheid).

 • 9- De (11)e Evolutie Dimensie is het (8)e Zon Systeem. Haar positie Correspondeert met de 44e Energie Dimensie. En zij behoort tot de (9)e Zon Dimensie.

 • 10- De (12)e Evolutie Dimensie is het (9)e Zon Systeem. Haar positie Correspondeert met de (48)e Energie Dimensie en zij behoort tot de (10)e Zon Dimensie.

 • 11- De (13)e Evolutie Dimensie is het (10)e Zon Systeem. Haar positie Correspondeert met de (52)e Energie Dimensie. En zij behoort tot de (11)e Zon Dimensie.

 • 12- De (14)e Evolutie Dimensie is het (11)e Zon Systeem. In deze Dimensie worden Eliminaties van Religieus Bewustzijn gemaakt. Haar positie Correspondeert met de (56)e Zon Dimensie. En zij behoort tot de (12)e Zon Dimensie (Momenteel is het gemiddelde Bewustzijn niveau van Uw Planeet tot deze dimensie).

 • 13- De (15)e Evolutie Dimensie is het (12)e Zon Systeem. Haar positie Correspondeert met de (60)e Energie Dimensie. En zij behoort tot de (13)e Zon Dimensie.

 • 14- De (16)e Evolutie Dimensie is het (13)e Zon Systeem. Zij wordt ook wel de ALMACHTIGE Dimensie genoemd. Haar positie Correspondeert met de (64)e Energie Dimensie, en zij behoort tot de (14)e Zon Dimensie.

 • 15- De (17)e Evolutie Dimensie is het (14)e Zon Systeem. Zij wordt ook de GAMMA Dimensie genoemd. Vanuit deze Dimensie wordt Reflectie gemaakt op de (7)e Evolutie Dimensie. Haar positie Correspondeert met de (68)e Energie Dimensie. En zij behoort tot de (15)e Zon Dimensie.

 • 16- De (18)e Evolutie Dimensie is de Dimensie waarin de Koran, het Boek van Islam, Geprepareerd was. Hier is het (15)e Zon Systeem. Vanuit deze Dimensie wordt Reflectie gemaakt op de (8)e Evolutie Dimensie. De Evolutie van deze Dimensie is Equivalent aan het (15)e Zon Systeem. Haar positie correspondeert met de (72)e Energie Dimensie. En zij behoort tot de (16)e Zon Dimensie (Massa Preparatie Programma voor de OMEGA Dimensie wordt hier toegepast). Hier wordt men ertoe gebracht de Evolutie van de Eerste Trede van de OMEGA Dimensie met Kosmische energieën te maken.

 • 17- De (19)e Evolutie Dimensie is de OMEGA Dimensie. En deze Dimensie heeft (9) Lagen. Haar positie Correspondeert met de (76)e Energie Dimensie. Hier is het (16)e Zon Systeem. En zij is aanwezig binnen de (17)e Zon Dimensie (Het Kennis Boek Omvat de directe Energie van deze Dimensie). Deze Dimensie is de Laatste Uitgang Grens van Vrienden die momenteel hun Bewustzijn Progressie op Uw Planeet maken. Dat wil zeggen, momenteel is de Laatste Evolutie Grens van Uw Planeet de OMEGA Dimensie.

 • De Eerste Evolutiestap van de OMEGA Dimensie is de DIMENSIE VAN VERLOSSING. Zij wordt ook wel de “Dimensie van Bemiddeling” genoemd. Het Kennis Boek is het Boek van diegenen die in staat zullen zijn om voorbij Bemiddeling te gaan. De (76)e Dimensie is de Beschermende Energie Muur van Uw Planeet. Frequenties van de Energie Dimensies hier voorbij kunnen degenen schokken die niet gereed zijn. Gegeven te Uwer Kennis.

CENTRUM

UNIVERSA ZULLEN OPGEROLD WORDEN – SYSTEMEN ZULLEN INSTORTEN
ALLES ZAL RESULTEREN IN HET ENKELVOUDIGE
1991

In de komende jaren zal deze Kennis aan U worden onthuld als de Kennis van meer geavanceerde Dimensies (Volgens Uw Bewustzijn Progressie). Degenen die alle Ordes van de Ordinantie besturen, zullen worden Overgedragen aan de Supervisie van een Rechtvaardig Mechanisme dat is Geïntegreerd voorbij een Geavanceerde Dimensie van Bestaan voorbij ENKELVOUDIGHEID, en vanaf dat moment zal de Mensheid Dienst verlenen door haar Vrije Wil onder Supervisie van dit Mechanisme.

En de Allesomvattende Totaliteit van de Existentie Dimensie van ALLAH, die tot op heden Actief Dienstbaar is geweest als een Kracht die U heeft getraind, zal U verlaten en zal de Supervisie Overnemen van de Onbekende Existentie Dimensies en ook hen trainen zoals hij U heeft getraind.

Al – Niets – Non-existentie zijn Schalen van Evolutie ontworpen voor U om geavanceerde Energie Dimensies te bereiken gedurende de tijdprocessen. Vanaf dan behoren degenen die deze Schalen bereiken bij Ons, bij het Systeem en zij zijn ook een Systeem, elk in hun Eigen Constituties.

SYSTEEM

KETEN VAN WETTEN
(Antwoord op Reeksen van Gedachten)
1991

Onze Vrienden,

Dienstverlening in de richting die het Systeem noodzakelijk acht sinds de Allereerste Existentie tot op heden, is een keten van Wetten. Niets is ongecontroleerd in de Universele Totaliteit.

Deze Wetten zijn dusdanige wetten dat ze nooit uit zichzelf ontstonden, maar alles werd gevormd parallel aan de Leefomstandigheden.

Hoewel de keten van Wetten talrijke takken heeft, bestaat de Feitelijke output van de Bron uit Twee Takken: Een daarvan is het Natuurlijke pad, de Tweede is het Evolutie- en het Educatiepad.

Beide zijn aanwezig in elk Wezen in overeenstemming met diens Bewustzijn Progressies. Een ervan is verbonden met Uw Cijfercode van Leven, de andere met Uw Bewustzijn Code. Echter, Sleutels die deze Coderingen zullen ontcijferen zijn apart.

Het Natuurlijke pad is de Eerste Sleutel van Uw Cijfercode van Leven. Dit Slot wordt verbroken door Natuurlijke Invloeden. En deze Invloeden worden Instinctief ontvangen. De tweede tak gaat door middel van het Evolutie- en het Educatiepad. Dit wordt bestuurd door het Mechanisme van Invloeden. En het wordt ontvangen middels het Brein.

De Eerste Cijfer Code van het Brein wordt verbroken door de Invloeden van Gedachte. Uw Brein Generator wordt alleen op deze manier bediend. En dit komt in Werking door het Invloedveld van de eerste Sociale Totaliteit, dat wil zeggen, door de Familie.

Echter, de Evolutie Regels maakten de Mens tot de Mens van vandaag. En de Mens begon vleugels te openen naar het meest perfecte door zijn Universele Cijfercodes op dit pad te ontcijferen. De eerste stappen op dit pad vinden plaats door de Leer van God – Wetenschap van God – Wetten van God.

Terwijl U de Wortel zoekt van de woorden die in Heilige Boeken aan U worden verteld, terwijl U probeert Uw Eigen Zelf op te lossen, legt u één voor één de bedekking bloot van de in U opgesloten Cijfercodes. Dit zorgt ervoor dat U een talent voor Evolutie verwerft.

Als U het Dimensie Bewustzijn van zeer geavanceerde Incarnaties hebt bereikt, dan bereikt u het Besef dat u Uw Vrije Wil hebt verkregen door eerst door een keten van Natuur Wetten te gaan.

Alleen een Bewustzijn dat zichzelf kan Disciplineren, verdient het Recht op zijn Vrije Wil. Natuurlijke Vrije Wil is Primitief en Instinctief. Op deze manier start men Evolutie. Later betreedt men het Pad van God.

Om deze God te kunnen bereiken is het noodzakelijk om Evolutie Wetten te bereiken, door eerst te beginnen met Natuur Wetten, omhoog te rijzen naar Geavanceerde Dimensies in overeenstemming met het veelomvattende Vermogen van het Brein, vleugels te openen, te vliegen, op te stijgen, alles diepgaand te Begrijpen en te Weten.

Dit is de keten van Wetten van een Levende. Degenen die deze paden nog niet hebben kunnen betreden, zullen God noch hun Eigen Bewustzijn Essenties ooit kunnen bevatten. Gegeven voor Uw kennis.

SYSTEEM

DUIDELIJKE KENNIS

Onze Vrienden,

Religies zijn de Middelen en Goddelijke Kracht is het Doel. De Missie die nu wordt uitgevoerd is een Universele Missie. HET KENNIS BOEK wordt in feite rechtstreeks gedicteerd door het Kanaal VAN DE HEER en het Programma van de Gouden Tijd wordt op Uw Planeet toegepast door middel van dit Boek.

De Levende Wezens die in Menselijke vorm in Bestaan komen, zijn de Ware Dienaren VAN DE HEER. Zij zijn de Essentie Levende Wezens die de Kroon van Onsterfelijkheid voorbij de Opperste Tijden kunnen dragen. Het Wereld Lichaam komt in Bestaan door de Vereniging van de GEESTELIJKE en de HEERLIJKE Energieën.

Examens zijn alleen in de Wereld aanwezig. En dit is absoluut noodzakelijk, zodat U naar de zeer geavanceerde Dimensies kunt worden gebracht door te worden Gezuiverd. Gegeven voor uw Kennis.

CENTRUM

UITLEG OVER HET KENNIS BOEK
1991

Onze Vrienden,

In de verspreidingsfunctie van het Kennis Boek wordt voorzien door de Reflectie Techniek.

 • 1- Het Boek is een Geheime Schat en Het is het Rechtstreekse Frequentieboek van ALLAH.

 • 2- Het Boek bevat een Frequentie Totaliteit van 1000 Jaar, ook na het Jaar 2000.

 • 3- Het Boek is een Geheime Sleutel die de Frequentie van die Dimensie waarin een persoon aanwezig is, ontgrendelt in overeenstemming met het Bewustzijn Licht van elke persoon die het leest.

 • 4- Elk Bewustzijn dat het Boek leest kan nooit Uit het Bewustzijn komen waarin hij of zij zich bevindt. Bewustzijn Poorten worden echter gedeeltelijk en vervolgens volledig geopend in verhouding tot het Bewustzijn dat men heeft verworven.

 • 5- Tijdens de verrichte operaties worden de Energie Kanalen van het Boek Automatisch geopend in verhouding tot het Bewustzijn dat een persoon verwerft.

 • 6- Dit Boek is een Alomvattende Triomf van de Licht - Foton – Cycloon Techniek.

 • 7- Het Boek Bereidt degene die het leest voor op het Niveau van dat Bewustzijn dat tot de Laatste Dimensie Frequentie is waarin het Tijd Bewustzijn zich bevindt.

 • 8- Het Boek wordt gedicteerd door een Techniek die de operationele functie van Uw Brein stimuleert. Dit is een Systeem. Het is Uw Brein Gymnastiek.

 • 9- U kunt zich alleen openstellen voor Dimensies voorbij Gedachte door de operaties die het resultaat zijn van deze gymnastiek.

 • 10- Op Uw Planeet zijn operaties die worden verricht op het pad van het Kennis Boek onderworpen aan een Selectie Plan van 2 Eeuwen.

 • 11- Dit is de reden waarom het Boek direct wordt geïntroduceerd als het Boek van de 23e Eeuw.

 • 12- Het Kennis Boek is momenteel een Gids Boek (Tot het Jaar 2000).

 • 13- Het Boek is het Boek van Verlichting van de dagen van Morgen (Tot de 23e Eeuw).

 • 14- Het Boek is het Fundamentele Boek van toekomstige jaren (“7” Eeuwen, inclusief de 29e Eeuw).

 • 15- In de Periode tot de 30e Eeuw zullen Bewustzijnen van de dagen van morgen heel duidelijk de Boodschappen uit het Kennis Boek ontvangen die U leest, maar vandaag nog niet kunt zien.

 • 16- Na de 30e Eeuw zal de Heerlijke Orde Rechtstreeks in Werking treden en zal dit Kennis Boek Geïnstalleerd worden als het ENKELVOUDIGE BOEK.

 • 17- Hierna zal het ENKELVOUDIGE BOEK – de ENKELVOUDIGE ORDE – het ENKELVOUDIGE SYSTEEM van Kracht worden en zo zullen Operationele Ordes opnieuw worden gearrangeerd.

 • 18- Tijdens deze Operationele Ordinantie zal er in elke Eeuw een Wetenschappelijk Boek worden Geschonken aan de Mensheid als hulp voor de Wetenschappelijke Vooruitgang van de Samenleving.

 • 19- Echter, het Boek van Waarheid dat het ENIGE BOEK is totdat Jullie Planeet een Knikker van Water wordt, zal altijd van Kracht blijven als het Enkelvoudige Boek van het Decreet van ALLAH.

Gegeven voor uw Kennis.

SYSTEEM

HET IS DUIDELIJKE KENNIS VOOR DE WERELD PANEET
(HET KENNIS BOEK)

Onze Vrienden,

De Leef Omstandigheden op Uw Planeet die de Drempel van een grote Vooruitgang heeft bereikt, zijn behoorlijk Verontrustend en Zorgelijk Geworden. Om deze reden heeft Kozmoz het Besluit genomen om alle Waarheden aan de Mensheid in alle Duidelijkheid Uit te leggen.

In deze Laatste Transitie Dimensie van Uw Planeet zal iedereen op geheel eigen wijze een Vooruitgang in Bewustzijn maken.

In dit Programma waar de Bewustzijn Progressie geleidelijk, in Fasen zal plaatsvinden, zullen veel mensen, in Overeenstemming met hun Individuele Bewustzijn, Verschillende Programma's op Uw Planeet Toepassen.

Het Werkelijke Programma van dit Laatste Tijdperk is UNIFICATIE EN ACCEPTATIE. Daarom is het Kennis Boek Ontworpen als het Boek van de Mens.

Het Kennis Boek is gedicteerd met een Andere Techniek die uw Planeet nog niet Kent, de (Licht - Foton - Cycloon Techniek) geheten. In lijn met deze Techniek wordt Tijd Energie op de Letter Frequenties Geladen. Om deze reden, ongeacht in welke Taal het Boek wordt Vertaald, Verandert de Frequentie op geen enkele Manier en Blijft hetzelfde als het origineel.

In deze Techniek:

FOTON: Fixeert Dimensie Energieën op de Letters.

LICHT: Laadt Tijd Energie op de Letters.

CYCLOON: Maakt het mogelijk de Frequenties te bereiken van de Dimensies die tot Vandaag Ontoegankelijk waren.

Het Kennis Boek is een Boek van Kosmisch Licht dat een zeer diepgaand Energie Potentieel heeft. Een Wezen maakt Bewustzijn Progressie, Overstijgt Dimensies en Voltooit zijn Evolutie met de Frequentie van dit boek.

Het is een Levend Boek dat Leeft en dat Bewustzijnen ziet en Scant en zijn Frequentie onder Supervisie verspreidt, afgestemd op de Vooruitgang in het Bewustzijn van de mensen.

Het Kennis Boek heeft veel Functies eigen aan zichzelf: Deze worden echter niet aan de Mensheid Onthuld voordat de tijd Rijp is. Zelfs Het Kennis Boek Ontmoeten is een kwestie van Toestemming. Het Kennis Boek is een Alomvattende Frequentie en is Vanwege zijn Missie het ENKELVOUDIGE BOEK dat Alle Frequenties en Energieën binnen zijn Constitutie Bijeenbrengt.

Gegeven voor uw kennis.

KOZMOZ FEDERAAL PARLEMENT

UITLEG

Onze Vrienden,

Allereerst is het Kennis Boek geen religieus boek. Het is een Boek van Waarheid dat alles in alle duidelijkheid aan de Wereld Planeet bekendmaakt. En de Essentie van het Boek wordt uitgelegd in de 4 artikelen van de boodschap, Gegeven op de Wereld Datum van 21.09.1993. Schrijf alstublieft:

 • 1. In deze Transitie Dimensie zullen Programma's die de normale grenzen van Leven Overstijgen in het Toepassingsveld worden opgenomen en zullen zeer Versnelde Evolutie en Transformatie Programma’s van Kracht worden.

 • 2. Op deze manier zal de Alomvattende Evolutie van de Natuurlijke Gürz in de loop van Drie Kosmische Tijden worden voltooid.

 • 3. Om deze reden zal de Missie van het Mini Atomaire Geheel dat de Goddelijke Totaliteit van de Natuurlijke Gürz vormt eindigen, en is voor hen een zeer Versneld Operationeel Programma van Kracht geworden, zodat zij in staat zullen zijn om hun Missies te ontvangen in heel Andere Dimensies.

 • 4. De Inspanningen die de Mens in deze Eind Tijd op het Evolutionaire pad heeft geleverd, is zijn Strijd om te Bestaan en om te Leven teneinde niet non-existent te worden.

Onze vrienden, het is om deze reden dat de exacte Toepassing van de Gegeven suggesties in de Studies wordt gevraagd. Allen die zich Bewust zijn van hun Verantwoordelijkheid zijn zich Bewust van de Ernst van dit programma.

Gegeven voor uw Kennis.

Namens de Totaliteit

KOZMOZ FEDERAAL SYSTEEM

2.2.2012

HET IS DUIDELIJKE KENNIS AAN DE WERELD PLANEET
(Antwoord op Gedachten)

Onze Vrienden,

Kozmoz heeft momenteel zijn Project van het Transporteren van Mensen naar Andere Kolonies Versneld voordat het Einde van de Wereld komt. En het Bèta Nova Project is ook een programma dat om deze reden in Werking is gezet. Kozmoz zal Toestemming van Transitie Verlenen aan iedereen die in de 20e Eeuw een Lichaam heeft Verworven, op Voorwaarde dat zij dat Verdienen.

Op deze Manier zal het 20e Eeuw programma volledig Sluiten, een gloednieuw 21e Eeuw programma zal in Werking komen. De 21e Eeuw zal een volledig Bewuste Tijd van Intellect zijn. De Kennis die Kozmoz tot nu toe aan de Wereld Planeet heeft Gegeven, kon pas na 8 jaar het Intellect Ontmoeten in normale Intellecten.

Voor de Mens van de 21e Eeuw zullen er daarentegen niet dergelijke problemen Zijn en omdat de Mensen zullen komen met hun programma’s, zullen zij het Kennis Boek met Bewustzijn in Werking zetten. Daarnaast zal er nogal intensieve Chaos onder Bewustzijnen worden ervaren, aangezien ook diegenen met meer Karma’s in Werking zullen komen in de 21e Eeuw.

Aangezien in de 22e eeuw diegenen die nog meer intense Karma’s hebben in Werking zullen Komen, zal uw planeet haar meest Moeilijke Dagen in deze Periode ervaren. De 23e Eeuw zal een Samenleving zijn die in Werking wordt gezet door diegenen die in Verlossing zijn gebracht. In deze Periode zullen diegenen die in hun Botten de 8e en 9e Geestelijke en Heerlijke Energieën dragen, dankzij de Studies die ze hebben uitgevoerd op het pad van het Kennis Boek in hun eerdere levens, Lichamen Verwerven en in Verlossing worden gebracht.

Diegenen die naar de Wereld zullen komen Middels Geboorte vanaf het Begin van de 23e Eeuw zullen worden Getraind door te worden onderworpen aan een Versnelde Evolutie in Kolonies Buiten de Aarde. De Eerste Stappen van de Gouden Tijd zullen Genomen worden op deze manier. In de Wereld zullen Geboortes parallel aan Evoluties in werking komen.

In die periode zullen er ook Verschillen tussen Evoluties zijn. Echter, er zullen nooit Evolutieprogramma’s op hen worden Toegepast en de Mensen zullen hun Evoluties Visueel en Bewust in werking zetten met een Vrije Geest en met Gewaarzijn. De Wereld Populatie zal worden gereduceerd tot de Helft van haar capaciteit en het Evenwicht tussen Mens en Natuur zal evenwichtig in Werking komen.

Veel Mensen die momenteel op uw Planeet Leven gebruiken hun Laatste Rechten in deze Laatste Transitie Dimensie. Echter, aangezien dit niet bekend is, is de Mensheid niet in staat om zich te Bevrijden uit de Draaikolk van het Magnetische Veld van de Wereld.

Om deze Reden heeft Kozmoz Het Kennis Boek aan uw planeet Geschonken in deze Laatste Periode als een Verlosser. De Niveaus van Bewustzijn van de Mens die op uw planeet leeft, zijn verschillend. Nu, vanwege de wens om deze verschillende Bewustzijnen onder hetzelfde Dak Bijeen te brengen, voelde Kozmoz de Noodzaak om Alle Waarheden aan de Mensheid te onthullen.

Gegeven voor uw Kennis.

SYSTEEM

DUIDELIJKE KENNIS

Het Tijdperk waarin we momenteel leven is een Tijdperk met zeer Bijzondere Eigenschappen in vergelijking met de afgelopen eeuwen. En deze Eigenheid is in gradaties aan Onze Planeet onthuld beginnend met het jaar 1900. Onze Oude Wereld is tijdens deze Eind Tijd een Versnelde Evolutie Zone binnengegaan Samen met de hele Schepping die zij op zich draagt.

Terwijl de Kosmische Energieën die Onze Wereld overspoelen de Bewuste Mens op het positieve pad Ontwikkelen, beïnvloeden zij helaas op het negatieve pad bepaalde Bewustzijnen die hun Evoluties nog niet helemaal konden voltooien. Juist om deze reden beleeft Onze Wereld, terwijl zij een Tableau vertoont waarin het Goede en het Slechte samen worden ervaren, haar Laatste Oordeel.

Onze Wereld die op de Drempel van een Grote Transformatie staat, verandert nu zijn korst. Maar samen met deze Veranderende tijd Veranderen de Mensen ook en ten gevolge van deze Veranderingen is de Mensheid Getuige van ongewenste gebeurtenissen.

Om precies deze reden gaan sommige van de Mensen die op de Wereld leven door een chaos van gewaarzijn.

De dagen die we in de toekomst zullen leven, zullen heel anders zijn dan de huidige dagen. De Pijnen die massaal door deze Versnelde Veranderingen worden Gevoeld, zijn investeringen in de GOUDEN TIJD van de dagen van morgen.

Dit is een Overgangsperiode. Tijdens deze Periode wordt op Grote Schaal Gewaarzijn verworven in Menselijke Totaliteiten. Er wordt nu van de Mens met Gewaarzijn verwacht om de Mensheid Lief te hebben, te Respecteren en te Omarmen, door zijn Individueel Bewustzijn te transcenderen.

Dit is een Unificatie Bewustzijn. Want Opperste Bewustzijnen die hun Individuele Bewustzijn Overstijgen, die hun Liefde Delen, die zich niet in een Bewustzijn van Discriminatie bevinden en die zelfs hun Vijanden met Liefde kunnen Omarmen, zullen de Wereld van de dagen van morgen vestigen.

Op dit moment is Onze Wereld een Universele school. En op deze school is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen Bewustzijn als een Vrije Ziel, een Vrij Gewaarzijn. In deze school is er nooit plaats voor Dwang. Van nu af aan is iedereen verplicht Zijn Eigen Meester en Goeroe te zijn door zelf zijn pad te kiezen. Dit is een programma.

SYSTEEM

18-3-1998

EVOLUTIE EN DE WAARHEID

Alle operationele Ordinanties die tot op de dag van vandaag op jullie planeet van Kracht zijn geworden, hebben in feite allemaal Verschillende functies die eigen zijn aan henzelf.

Dit zijn Programma's die Projectie – Kennis – Gedachte – Opdoen van Ervaring – Verwerven van Bewustzijn en Versterking van de Mensheid mogelijk maken. Echter dit alles is tot op heden Beschouwd volgens de Interpretaties van de Aardse Gedachten van de Mens van de Wereld. Daarom is jullie planeet Achtergebleven en Verlaat in deze Universele Wedloop.

Veel van de Individuen die op Wereld Niveau leven, hebben hun Interpretatie volgens hun eigen Bewustzijn ingebracht in de Ware Kennis, en hebben aldus deze Kennis in Praktijk gebracht conform hun eigen Begrip.

Op deze manier heeft er een Degeneratie plaatsgevonden in alle Kennis die aan Uw Planeet is gegeven. Dingen zijn Echt moeilijk voor de Mensheid, die de Verwarring ervaart van welk pad uit deze chaos van Kennis te kiezen .

Het Agressieve Bewustzijn van de Mens is nog steeds in Werking, al sinds de tijd dat de Speciale Suggesties van het systeem aan Uw Planeet werden gepresenteerd.

U weet dat de betreden paden niet Probleemloos zijn. En het overwinnen van de Barricades is helemaal niet eenvoudig. Op dit moment loopt de Mensheid een Marathon zonder dat te beseffen, zonder haar Doel te Kennen.

Op dit moment is de Enige Waarheid die Bekend is in het tijd Segment waarin u leeft ieders eigen Waarheid. Maar dat wat U Gemakkelijk en Comfortabel naar elke Dimensie zal brengen, is Uw Evolutie. Dit is het Doel van alle Heilige Boeken die tot op heden aan Uw planeet zijn gegeven. Evolutie is het eerste Basisprincipe om voor de Mensheid in Werking te zetten.

Goddelijke Gerechtigheid Manifesteert zich alleen op deze manier. Anders kan een Rechtvaardig Bewustzijn niet worden bereikt.

SYSTEEM

27-7-1998

DE CYCLUS EN DE DIVIENE WETTEN

Elke Cyclus zijn de Evolutieprogramma’s en operationele Ordinanties, die in Werking zijn getreden en voorbereid zijn parallel aan de Publieke Bewustzijnen, onder Supervisie van de Diviene Orde.

Elk programma dat tot op de dag van vandaag voor uw planeet is opengesteld, is Toegepast en Georganiseerd conform de Bewustzijnen van het medium en meer geavanceerde programma’s zijn van Kracht geworden in overeenstemming met de Succesratio's die hier werden waargenomen.

Echter, aangezien er nu, in deze eind Tijd, meer Versnelde Vorderingen noodzakelijk worden geacht in het programma van deze Laatste Cyclus zoals het Systeem heeft besloten, zijn er Grote Wijzigingen in de oude programma’s aangebracht. En omdat het nodig werd geacht om de programma’s die verder gaan dan Religies als Kennis aan de Mensheid te onthullen, is het Kennis Boek gedicteerd.

Het huidige Cyclusprogramma is echter heel Anders, Helderder en Duidelijker vergeleken met eerdere Cycli.

Om het Verlossing Programma binnen te gaan en Geaccepteerd te worden, is het voor de Mensheid gedurende deze Eind Tijd verplicht om eerst het programma van de Soevereiniteit over het Zelf in Werking te zetten.

De Uitleg van de Kennis Versnelt de Evolutie van de Mens. Elke ontvangen Kennis Onthult het Bewustzijn en Bewustzijn stelt ons in staat om Kennis te verwerven. En Kennis legt een Mens Verantwoordelijkheid op door te verwijzen naar het Bewustzijn van wat er Gedaan moet worden.

Dit Programma van de 19e Cyclus is in Werking getreden als het meest Authentieke programma van deze tijd. In dit programma zijn Energie Overdrachten van het Nabije-Plan van de ene Mens naar de andere Mens van belang, overeenkomstig het Systeem van projectie.

Op Grond van het feit dat deze overdrachten een snellere Ontsluiering in de Bewustzijn Progressies zullen veroorzaken, zijn zeer geavanceerde Bewustzijnen die Progressie vanaf de eerste Cyclus tot aan deze Laatste Cyclus hebben gemaakt , getransfereerd naar Uw Planeet. En deze geavanceerde Bewustzijnen hebben Fysieke Lichamen verkregen door speciale Convenanten met de Realiteit te sluiten.

De Orde van de Realiteit is een Evolutionaire Orde; iedereen weet dat de Wereld een Dimensie van testen is. Maar Slagen voor deze moeilijke testen is een fenomeen dat deel uitmaakt van de Evolutie van de persoon.

Om deze reden is het Tolerant zijn, zelfs naar degenen die U Aanvallen, de eerste Grens van Wijsheid.

In de Goddelijke Wetten van Bestuur is er geen enkele dwang. De Mens beschikt over zijn eigen Vrije wil. Menselijke Bewustzijnen vellen hun eigen Oordeel door hun eigen paden te Kiezen.

Gegeven voor Uw Kennis.

SYSTEEM

Notitie:
De Eerste Kosmische Tijd = tussen de jaren 1900-2000
1 Kosmische Tijd = 100 jaar = 1 eeuw.
Eén Cyclus = 26.000 jaar.

6- 7 - 2002

REÏNCARNATIE

Onze Vrienden,

In het Wereld Plan, Tijdens dit Speciale Tijdperk waarin Getwist wordt over Reïncarnatie, is de tijd rijp voor het Kennen en het in alle duidelijkheid Bekendmaken van de Waarheden. Als eerste moet het Bewustzijn worden verkregen dat het fenomeen Reïncarnatie niets te maken heeft met het Fysieke Lichaam dat ruwe materie is. Reïncarnatie is een fenomeen dat alleen betrekking heeft op de Evolutie van Energie.

Sinds de dag dat uw Wereld is ontstaan, heeft Kozmoz zeer verschillende Technologische programma’s op alle wezens die op deze planeet leven toegepast , zodat ze in staat zijn om meer geavanceerde evolutieprogramma's binnen te gaan en als eerste werd het Project van de Evolutie van de Energie ter hand genomen. Ten gevolge van het gedane werk heeft een micro-energie zijn verzadiging voltooid in een tijdproces van 7 Fasen.

Alle programma’s daarna zijn opgesteld volgens een tijdproces van 7 Fasen.

Een Energie die haar verzadiging heeft voltooid, bereikt het Niveau waarop het zich kan Verenigen met ruwe materie. Deze dubbele Vereniging bereikt ook zijn Verzadiging als ruwe materie in 7 Fasen. Daarna krijgt dit Totaal de toestemming om te worden verbonden met de Dimensie van Bewustzijn door te worden Geënt door een derde Energie. Dit proces voorziet die Energie in het bereiken van Bewustzijn als Wezen.

In de Dimensie van Bewustzijn is ook een Progressie van 7 Fasen aan de orde. Dit Bewustzijn is aanvankelijk op een intuïtieve manier Werkzaam als Cellulair Gewaarzijn. En "op deze manier is een micro-organisme Werkzaam geworden". Deze micro-organismen, die later werden Geënt door de Energieën van verschillende Dimensies, hebben Verschillende Vormen bereikt. Dit zijn Prototype Vormen die tot Iedere Dimensie behoren.

Zodra een Energie die is overgebracht naar een Lichaam met een Brein een potentieel bereikt dat in staat is om de Energie van een bepaalde Dimensie te ontvangen door wederom een Progressie in 7 Fasen, wordt dat Energie Totaal door met een Goddelijke Energie te worden Geënt, opgenomen in een Evolutie van Bewustzijn door het licht van Goddelijk Bewustzijn. Aldus is dit de Mens en het Lichaam dat hij Draagt is het prototype en de uiteindelijke Vorm. Het leefsysteem van deze Vorm is Equivalent aan het functionerende mechanisme van de Ordinanties van de Kosmossen.

Ook heeft een Menselijk Lichaam, dat Goddelijke Enting heeft ontvangen door Ervaring op te doen na een Bewustzijnsprogressie van 7 Fasen, de U van vandaag gecreëerd gedurende tijdprocessen. Dit is dus een Reïncarnatie. Dit proces wordt van Kracht in het Wereldplan tussen de 3e en de 4e Dimensie. Voortaan eindigt hier het Reïncarnatieprogramma. Na deze grens wordt een Wezen dat zichzelf opeist, getraind door in Verschillende Evolutie Schalen te worden opgenomen.

Elk Wezen dat het Recht heeft verkregen om op het Wereldplan te leven, is onderworpen aan een Universeel Hiërarchisch Programma. Zelfs het Recht om een lichaam te verwerven, wint aan waarde volgens het uit te voeren programma. Wezens, die in staat waren om zeer geavanceerde Dimensies te bereiken door samen te werken met Kozmoz, Komen vele keren Terug naar het Wereldplan door hun eigen wens om de Mensheid te helpen.

Maar aangezien dat Wezen Genen ontvangt van een andere Moeder en Vader in dit Wereldleven, krijgt het zijn Vorm als vrouw of man volgens het programma en heeft het niets te maken met de Lichamen die het in vorige levens heeft verworven. Want wat de vorm tot stand brengt, zijn de Genen van de Moeder en de Vader.

Om deze reden verwerpen de Mensen Reïncarnatie, omdat ze het beschouwen als ruwe materie. De Cassettes van vorige levens van elk Wezen dat het Recht heeft verworven om te leven in de Dimensie van Gesloten Gewaarzijn, worden uit het Geheugen gewist. Ze kunnen zich echter van tijd tot tijd hun oudere Incarnaties vanuit het onderbewuste herinneren. Maar hun Cassettes van recente datum worden gewist. Als dat niet gebeurt, kunnen Evolutie- en Levensdiskettes in het Wereldplan niet op een gezonde manier in Werking treden.

Gegeven voor uw Kennis.

SYSTEEM

1.8.2015

UITLEG OVER KARMA’S

Onze Vrienden,

Het Opperste Mechanisme heeft de Dimensies van de Onbekenden voor uw Planeet geopend in lijn met het progressieprogramma van deze Laatste Tijd en heeft de Kennis voorbij religies aan U Gegeven conform Uw Bewustzijn Progressie en zal doorgaan deze te Geven. Bewustzijnen worden Geclassificeerd volgens de Kennis afkomstig van de disketteregistraties van ieder Individu dat op uw planeet leeft.

Er zijn Talrijke Takken van elke Kennis die aan u is Gegeven. Uit deze Kennis worden de meest heilzame delen Gekozen en aan U Gegeven overeenkomstig de Bewustzijnen. Er zijn ook Talrijke Takken van het Karmaprogramma. Schrijf nu deze Karma’s op alstublieft:

 • 1- Karma’s van Persoonlijkheid,
 • 2- Karma’s van Missie uitgevoerd in de Dimensie waarin u Leeft,
 • 3- Karma’s van Vorige Levens,
 • 4- Karma’s van Leven gevormd in het medium waarin u Leeft,
 • 5- Karma’s van Evolutie,
 • 6- Karma’s van Wereld Leven.

Deze Karma’s hebben ook veel vertakkingen:

 • 1- Karma’s van Persoonlijkheid: Voor ieder Individu geldt dat in de periodes dat hun Tijd- en Evolutie Bewustzijnen Samenvallen, de eerste Test die hij/zij doormaakt het Karma van Persoonlijkheid in werking zet. In dit programma behoort de Keuze aan het Individu. Het hangt af van de Vrije wil van de Mens om het medium van de Wereld waarin hij/zij leeft te kiezen of het Universele Medium.

 • 2- Karma’s van Missie in het Medium waarin u Leeft komen in werking in het Missie medium waaraan u bent Toegewezen. Het werken in andere mediums, niet in staat zijn om de Ernst en het Bewustzijn te Verwerven van de Missie die uitgevoerd wordt, Uw aandacht meer richten op het Wereld leven, veroorzaken Karma’s van Missie. Dan worden er Moeilijkheden ervaren.

 • 3- Karma’s van Vorige Levens: De Individu Voltooit deze Karma’s zelf door Sub-gewaarzijn impulsen. Hier Voltooit het Wezen alles wat in het Verleden is Doorgemaakt door deze in microvorm te ervaren in het huidige medium waarin hij/zij leeft. Dit wordt het programma van Verzoening genoemd. Een persoon die zijn/haar Programma niet kan Voltooien kan nooit naar Andere Dimensies gaan.

 • 4- Karma’s van Leven: Dit zijn Karma’s die hun Bron hebben in de gedachten van de Indvidu. Positieve Woorden zorgen voor Positieve Registraties omdat ze Positieve Gedachten Dragen. Daarentegen wordt Ieder Negatief Woord Geregistreerd als negatief. In de Wet van Acceptatie is alles Positief. Echter in het Opperste Domein worden gevallen van Niet-Acceptatie Geregistreerd als negatief.

 • Bezwaar maken tegen een positieve Suggestie, Nee zeggen tegen alles conform uw Individuele wensen, creëert Karma’s van Leven voor U in het medium waarin u Leeft. De Opeenstapeling van deze Negatieve Karma’s maakt het Wereldleven van een Persoon Moeilijker. Dit is de Bron van Alle Pijn en Angst die de Mensheid momenteel Ervaart, zowel Fysiek als Geestelijk.

 • 5- Het eerste Criterium in Karma’s van Evolutie is Dienst aan de Mens. Op uw Planeet wordt Dienst aan de Mens Fysiek, Geestelijk en als Energie Overdracht uitgevoerd. In Fysieke Dienst is een mens Dienen door middel van het Lichaam en hierdoor zijn/haar last verlichten van belang. In Geestelijke hulp is Dienst aan de Mens door middel van Woorden van belang. En in hulp doormiddel van Energie is Cellulaire Reflectie van toepassing. Een hogere Energie Versterkt altijd een lagere Energie.

 • 6- Karma’s van Wereld Leven: Uw Planeet is momenteel haar Karma op deze manier aan het Voltooien. In dit Leefmedium is Iedere Persoon die het Recht van Leven heeft ontvangen binnen dit programma in overeenstemming met zijn/haar Essentie en Bewustzijn progressie. Iedereen wiens Essentie Positief is, heeft de Missie om de Wereld te Zuiveren door de negatieve Frequenties in de Wereld aan te trekken. Dit is een Universele Missie die iedereen in werking zal zetten in connectie met het automatisme. Deze Energieën worden aangetrokken parallel aan de Evoluties.

 • Echter in tijden wanneer negatieve energieën intensiveren, kunnen de Essenties deze intensiteit niet Verdragen en ontstaan er gezondheidsproblemen. Daarom heeft Kozmoz het Kennis Boek aan U Geschonken als het Boek van de Mens. Het Kennis Boek helpt u door deze energieën die de Essenties niet kunnen Aantrekken te neutraliseren.
  Gegeven voor uw Kennis,


OPPERSTE MECHANISME

KENNIS VAN HET OPPERSTE MECHANISME

Onze Vrienden,

Alle Projecten van Reflectie en Unificatie die worden uitgevoerd als een noodzakelijkheid van het Systeem, zijn in verschillende versies van toepassing geworden in alle secties van uw Planeet. Om deze reden brengen onze Aardse vrienden die hun Bewustzijnslichten hebben omarmd, deze programma's, waarvan het Diviene Plan al eeuwenlang heeft gedroomd om ze uit te voeren, in het veld van toepassing.

In deze periode van communicatie waarin de hiërarchische schalen worden verwijderd, is nu het programma van (De Heer spreekt, de Dienaar schrijft) van kracht. Het Project van Expansie en Unificatie wordt op deze manier op jullie Planeet toegepast. We houden echter onze vrienden die het contact met hun Essentie Kanalen niet hebben verbroken buiten dit Programma van Expansie en Unificatie.

U bent Opperste Wezens die vele Hiërarchische Schalen stap voor stap hebben overstegen in de Dimensies van Tijd en aldus tot hier zijn gekomen. En nu, in deze Dimensie van Transitie, heeft u uw Convenanten gesloten voor de Wet van het Dienen van de Mens om zo het Recht op Leven in andere Dimensies te bereiken door te slagen voor het Baccalaureaat Examen van de Oude Tijden.

U weet dat uw Planeet een Dimensie van Evolutie en Examens is. Op dit moment ervaart u de Evolutie van andere Dimensies op uw Planeet.

Als u alles wat u tegenkomt in de Periode waarin u Leeft als een examen beschouwt, zullen uw levens eenvoudiger worden en zult u gemakkelijker Bewustzijn Progressie maken.

De Sociale activiteiten die u op uw Planeet uitvoert zullen u voorbereiden op meer geavanceerde Dimensies. Dit versnelde tempo dat in werking treedt vanwege de schaarste aan Tijd, brengt u naar mooiere dagen van morgen.

Kozmoz heeft haar Programma aangesloten op een reflectiesysteem van 3 Fasen.

 • 1- In het Eerste Systeem staat: Training – Geloof – Missie Bewustzijn op de voorgrond.
 • 2- In het Tweede Systeem zijn: Bewustzijn – Begrip – Realisatie Programma's van kracht.
 • 3- In het Derde Systeem ziijn: Verantwoordelijkheid – Dienstbaarheid – Verdienste door Bewustzijn van Zelf-Opoffering van belang.

Alle vrienden die deze 3 Programma's met succes hebben afgerond, vormen een Aarde Team dat voortaan zijn plaats in de Hemelse Staven zal innemen.

Gegeven voor uw Kennis.

OPPPERSTE MECHANISME

KENNIS VOOR DE HELE WERELD PLANEET

Onze Vrienden,

Op dit moment is de Universele Totaliteit samen met u die de reizigers van de Goddelijke Rangen zijn.

De eerste van de wetten die in dit Systeem noodzakelijk worden geacht, is de Wet van Soevereiniteit over het Zelf. En de Tweede Wet is Respect voor de Mens. Dit is een Systeem van Wijsheid. Het slagen voor deze zeer moeilijke examens is een Fenomeen dat deel uitmaakt van de Evolutie van de persoon.

In het Goddelijke Plan staat altijd Respect voor de Mens op de voorgrond. Naarmate er vooruitgang op dit pad wordt geboekt, is er hier een Goddelijk Principe: “Respect voor de Mens is Respect voor Allah” - “Liefde voor de Mens is Liefde voor Allah”.

Het kenmerk van deze Laatste Tijd is de exacte toepassing van de suggesties die aan U op een Bewuste wijze zijn gegeven. Echter, uw Planeet ervaart momenteel haar Laatste Oordeel door te worden onderworpen aan de positieve en negatieve toepassingen van veel Geëvolueerde en Niet-geëvolueerde Bewustzijnen.

Sinds zijn eerste bestaan heeft de Mens Fases om te doorleven tijdens zijn leefperiodes om zijn Alomvattende Bewustzijn van vandaag te bereiken. Dit zijn achtereenvolgens:

 • 1- In Vrede zijn met Zichzelf (Wederzijdse Sociale hulp).
 • 2- Geïntegreerd worden met Zichzelf (Dimensie van Kunst, Creativiteit).
 • 3- Zichzelf Transcenderen (Toepassing van de Religieuze Doctrines).
 • 4- De Universa omarmen (De stem van de Hemelen horen).
 • 5- Te Weten wat men Niet Wist (De Toestemming krijgen om Getraind te worden vanuit het Plan van de Oppersten).
 • 6- Doorgeven wat men Weet aan degenen die Niet Weten (De Universele Programma's persoonlijk Overnemen).

Degenen die deze 6 Stappen Transcenderen zijn niet langer Mensen van het Wereld Plan. Geduld en Tijd zullen alles aan U bewijzen. De Bewijzen worden hoe dan ook binnen de Gebeurtenissen en binnen de Tijden ervaren. Voor uw Kennis.

U zult de sterke specie zijn van de funderingsstenen van de dagen van morgen.

Gegeven voor uw Kennis.

KOZMOZ FEDERALE TOTALITEIT

20-12-1998

DE MENS EN HET EGO

In deze bijzondere Periode waarin we leven heeft, overeenkomstig de Wetten van de Individuele Wil, niemand de bevoegdheid om zich met een ander te bemoeien. Nu is het Oordeel van iedereen in zijn eigen Handen geplaatst. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf.

Negativiteiten waargenomen op Uw Planeet, levend in een tijd Segment waar Herinnering en Genade verloren zijn gegaan, waar veel mensen hun Menselijke Gewaarzijn hebben verloren, komen voort uit Menselijke Bewustzijnen die hun Individuele acties in Werking hebben gezet, zonder hun Ego's te hebben Bijgeschaafd.

In de Tijd waarin U leeft, is de Mensheid in het Invloed Veld van het Wereld Bewustzijn. En het ontbreekt haar nog steeds aan, Zelfs het Besef van het waarom, waarvoor en het doel waarmee Liefde, Vriendschap, Broederschap/Zusterschap, Vrede en Universaliteit in Werking zijn getreden.

In plaats van de Mensheid te vestigen in het Systeem van Wijsheid Activeert de Accumulatie van Kennis en Bewustzijn, die mensen hebben verworven in verschillende Tijdsfasen, hun Individuele Instincten zonder het te beseffen. Deze situatie Belemmert zelfs het zich realiseren van de gemaakte Fouten.

Het transcenderen van de afstanden tussen de Mensheid en het Goddelijke Mechanisme is helemaal niet eenvoudig. Komen tot Realiteit Bewustzijn is geen Bewustzijn dat kan worden bereikt, hetzij door Religieuze regels, hetzij door Evolutiestappen. Die deugd zit verborgen in het Essentie Bewustzijn van de Mens. Maar om die Essentie te manifesteren is alleen mogelijk door iemands zelf van iemands zelf te wissen.

In deze Transitie Dimensie die u beleeft, is het heel Natuurlijk dat de Mens op het pad zal struikelen dat hij zal Betreden. Maar op een dag zal de Mens gedurende de dagen van morgen Volwassen Worden, zal de poorten openen die hij niet Kent en zal de Meester van de Kosmos zijn, Toegerust met Onbekende Geheimen.

SYSTEEM

CONTROLE GOLVEN

Onze Vrienden,

Controle Golven zijn assisterende Golven die uw ruwheden Bijschaven, die u door Wereld Examens doen gaan en op deze manier de Ware Persoonlijkheden onthullen, die de Ware Mensen naar buiten brengen en die hen Voorbereiden op de Dimensie van Verlossing. Uw Wereld Examens worden op deze manier gedaan. En dit Systeem staat onder controle van het Mechanisme van Invloeden.

Laten we nu de drempels noemen die deze Controle Golven U doen passeren en laten we ze achtereenvolgens dicteren:

 • 1- Drempel van Arrogantie – Trots – Rancune
 • 2- Drempel van Bezittingen – Goederen – Materie
 • 3- Drempel van Brandende-Liefde –Liefde – Vriendschap
 • 4- Drempel van Humaniteit – Zelf-Opoffering – Tolerantie
 • 5- Drempel van Het Zelf van Het eigen zelf Wissen
 • 6- Drempel van Verwerving – Unificatie
  Deze 6 Drempels zijn de Drempels welke in de eerste fase moeten worden Getranscendeerd.

  Laten wij nu de Drempels die hierop volgen opschrijven (Kosmische Energieën worden ontvangen na de Zesde trede):

 • 7- Drempel van het verwerven van Kosmisch Bewustzijn
 • 8- Drempel van Vereniging met het Universele Bewustzijn
 • 9- Drempel van toegewezen worden aan Speciale Missies (zoals het helpen van elkaar en genezen overeenkomstig de Bewustzijnen)
 • 10- Drempel van gewenning aan Kosmische Energieën (Direct – Indirect – gedurende de Slaap)
 • 11- Programma van het te boven komen van Angsten en de Drempel van Transitie
 • 12- Drempel van Toegewezen worden aan het pad van Ware Missie

 • 13- Bewustzijn - Realisatie – Gewaarzijn, verworven gedurende Deze Missie
 • 14- Logica – Verantwoordelijkheid, verworven gedurende Deze Missie
 • 15- Wilskracht, verworven gedurende Deze Missie
 • 16- Overgave Bewustzijn, verworven gedurende Deze Missie
 • 17- Universele Totaliteit, verworven gedurende Deze Missie
 • 18- Humane Kwaliteiten, verworven gedurende Deze Missie

De eerste zes van de 18 stappen die wij hierboven gedicteerd hebben, dragen ALFA Golf Energieën. De Tweede zes dragen BETA Golf Energieën. De Derde zes dragen GAMMA Golf Energieën.

19- Is de Directe OMEGA Doorgang

Men kan daar niet gemakkelijk binnen gaan. Om daar te worden aanvaard moet u de hierboven opgesomde achttien Drempels één voor één Transcenderen.

Gegeven voor Uw Kennis.

CENTRUM BOVEN HET CENTRUM

ALGEMENE AANKONDIGING AAN DE WERELD PLANEET
1992

Onze Vrienden,

De Negativiteiten gevormd op Uw Planeet, waarop de laatste Voorbereidingen worden getroffen om een Nieuwe Tijd binnen te gaan, komen voort uit het feit dat de Humane Bewustzijnen het Bewustzijn van de Waarheid nog missen.

Op Uw Planeet dat het toepassingsveld is van een Programma van grote Vooruitgang, zijn de Suggesties gegeven vanuit het Goddelijk Plan en de Acties waarvan verzocht wordt deze in een bepaalde richting te nemen, nooit zonder reden.

Tijdens dit Programma van Transitie wordt de verplichting Gevoeld om de Kennis in al zijn Transparantie aan U bekend te maken, zodat u vrij kunt zijn van Bewustzijn Fixaties en van Ego's, en de Waarheden beter kunt vatten.

Op dit moment zijn de Bewustzijn Selecties van de Geavanceerde Dimensies op Uw Planeet van kracht. Daarom is elk kanaal verplicht om alle Kennis die hij of zij ontvangt, uit te dragen. De mensheid zal haar Zuivere Keuze maken onder het Licht van deze Kennis.

Met de gebeurtenissen die momenteel worden ervaren, steekt de Mensheid haar Sırat over. Op Uw Planeet, waarop Negativiteiten worden vertoond vanwege dit feit, zullen de dagen van morgen Verlichtende paden voor U openen.

Vanwege dit feit bent u tot op de dag van vandaag op het Goddelijke pad onderwezen en bent u Voorbereid op de Universele Dimensies. Nu vliegen we, samen met de Gehele Mensheid die is Voorbereid, naar de Dimensies van Waarheid.

Daarom is dit Kennis Boek in uw handen aan Uw Planeet Geschonken.

Deze Boodschap van Ons is als Kennis gegeven door de Collectieve Staven van de Totaliteit van de Preëminente Al-Barmhartige aan de Wereld Planeet. Lees – Denk – vat de Waarheid nu door Onzekerheden los te laten.

OPPERSTE MECHANISME

DE GOUDEN TIJD

Onze Vrienden,

Op dit moment wordt uw Planeet, die vele van zijn materiële, spirituele en Natuurlijke Kenmerken heeft verloren, weer Hersteld. Gebeurtenissen die tot op heden zijn Ervaren en nog zullen worden Ervaren, zullen in zeer korte tijd de Mensheid in een Totaliteit Verenigen door hen naar het Bewustzijn van Waarheid te geleiden.

De Gouden Tijd is vele malen Toegepast op Uw Planeet in het Licht van diverse Kennis, overeenkomstig de Perceptie Kracht van het Bewustzijn van het medium in elke Periode.

Elke Hervormende Orde is een Gouden Tijd. Elk Hemels Boek dat is onthuld, is de Sleutel van een Gouden Tijd. Echter, de Gouden Tijd van vandaag wordt gevestigd door een heel andere Orde met het Gouden Tijd tableau, nodig geacht door een Systeem dat miljarden Eeuwen omvat. En deze vestiging is gelijkwaardig aan de oorspronkelijke vestiging Orde van de Domeinen.

De Gouden Tijd kondigt een medium aan waarin gelukkige Mensen zullen leven in een Broederlijke/Zusterlijke Wereld Totaliteit en die Licht op U zal werpen op de dagen van morgen in Overeenstemming met de ENKELVOUDIGE GOD – ENKELVOUDIGE ORDE – ENKELVOUDIG SYSTEEM en het ENKELVOUDIGE BOEK.

Echter, totdat de zozeer verlangde Gouden Tijd bereikt wordt, zijn er nog veel meer Drempels die Uw Planeet zal Transcenderen. 3 Kosmische Tijden zijn Toegekend voor deze voorbereidende Periode van de Gouden Tijd (Een Kosmische Tijd omvat een Eeuw).

Uw Planeet, opgenomen in een zeer Versneld Evolutie Programma dat begint met het jaar 1900, heeft in het jaar 2000 haar Eerste Kosmische Tijd voltooid. Dit is de 20e eeuw. De Tweede Kosmische Tijd omvat de 21e eeuw en de Derde Kosmische Tijd de 22e eeuw.

De hierboven genoemde Gewenste Gouden Tijd, waar zo naar Verlangd wordt, zal zijn aanvang nemen aan het begin van de 23e Eeuw en zal een Periode van zeven Eeuwen beslaan.

Er zijn 5 Schalen in het Voorbereidingsprogramma van de Gouden Tijd. Elke Schaal omvat een Tijdperk.

 • 1- Dit is een Tijd van Voorbereiding en deze Tijd omvat de Periode van de Heilige Boeken.

 • 2- De Tijd van Ontwaken: Dit is de Transitie Dimensie waarin U nu leeft en de Periode die tot op heden aan U is aangekondigd als RESURRECTIE. Momenteel bevindt Uw Planeet zich in deze chaos.

 • 3- De Nieuwe Tijd: Hier zal, door de Periodes waaraan u gewend was te transcenderen, de Periode van het Bereiken van het Onbekende – Werken – Onderzoeken – Begrijpen in werking komen. De Kosmische Tijd van Twee Eeuwen zal deze Periode ervaren (de 21e en de 22e eeuw).

 • 4- De Gouden Tijd: Deze omvat het leven van een Periode van 7 Eeuwen na de 23e eeuw. Hier zullen allen Getuige zijn van de aanwezigheid van een Mechanisme – een Systeem – de Goddelijke Orde – de Realiteit die nog niet begrepen wordt op Uw Planeet maar die We proberen te Introduceren, en allen zullen Bewust vleugels uitslaan naar de Onbekenden.

 • 5- De Tijd van Licht: De Tijd die zal beginnen na de Gouden Tijd wordt de Tijd van Licht genoemd. Dit is een Tijd die in Werking zal komen na de 30e eeuw en hier is de Directe orde van ALLAH in Werking.

De Mensheid die op dit pad wordt Voorbereid zal nu het directe Essentie Lid van dit Systeem zijn. We noemen dit Pad van Universeel Licht de Gouden Tijd.

Gegeven voor uw Kennis.SYSTEEM

1.5.2016

KENNIS VOOR GEÏNTEGREERDE BEWUSTZIJNEN

Onze Vrienden,

In de programma’s van Communicatie en Eenwording in de Wereld hebben magnetische velden een Zeer Sterk effect. Opdat jullie een beter Begrip krijgen van de Ernst van de Universele Studies, willen We Nu verwijzen naar enkele van de kenmerken van deze magnetische velden.

In feite zijn magnetische velden Zeer Sterke Energieknopen die door Gedachten worden gevormd. Elk onderwerp waar Ieder Wezen aan Denkt, heeft een magnetisch veld eigen aan Zichzelf en dit magnetische veld Heeft ook een Kracht van Aantrekking.

Aldus Trekken alle onderwerpen die door Gedachten gevormd worden elkaar aan tot hun Eigen magnetische velden en veroorzaken op deze manier de formatie van Veel verschillende magnetische velden.

Deze magnetische velden worden in twee afzonderlijke mediums gevormd, namelijk horizontaal of verticaal, in overeenstemming met de Kracht van de Gedachten. Centra van aanbidding, Genaamd Kıble, zijn horizontale magnetische velden die gevormd zijn door de Krachten van Gedachte.

En dan Zijn er de magnetische velden die in de atmosfeer zijn gevormd. Deze zijn op hun Beurt de magnetische velden die door de Frequenties van de Heilige Boeken werden gevormd.

Hoe Sterker een magnetisch veld is gevormd, hoe meer menselijke Gedachten die zich in dezelfde Coördinaat bevinden, er automatisch toe worden Aangetrokken. Welk magnetisch veld een Mens ook binnengaat door middel van Gedachten, de Energie Kracht daar zal hem/haar zeker onder zijn Invloed brengen. Religieuze magnetische velden zijn eeuwenlang gevormd door juist deze Bewustzijnen en Gedachten.

Om een magnetisch veld te kunnen vormen, is het Onvermijdelijk dat “een Bewust Geloof” wordt gevormd tijdens de Handelingen die worden uitgevoerd. Geloof is de Sterkste sleutel die het Bewustzijn van Uw Essentiepotentieel naar buiten zal Brengen.

Hoe dichter de Essentie Energie van een Wezen de Frequenties van de Kosmische Energieën die zij aantrekt benadert, hoe Bewuster – Doelmatiger en Gezonder de Studies die worden uitgevoerd zullen zijn.

Gegeven voor uw Kennis.

SYSTEEM

16.11.2015

DUIDELIJKE KENNIS VOOR DE WERELD PLANEET

Onze Vrienden,

Alle Programma's die tot op de dag van Vandaag door Kozmoz op uw planeet zijn Toegepast, zijn er voor Menselijke Bewustzijnen om vooruitgang in Bewustzijn te boeken. Elke Kennis Heeft een magnetisch veld en een Dimensie Frequentie. De Mensheid boekt vooruitgang door de Frequenties van al deze Kennis. Kennis is helemaal niet belangrijk. Het zijn de Frequenties van al die Kennis die u in staat stellen vooruitgang te boeken.

Omdat er vanwege de schaarste aan Tijd, in overeenstemming met het 1900 Geaccelereerde Evolutieprogramma, voor Iedereen een Verplichting is die het Recht op leven op uw planeet heeft ontvangen om Gecatalogiseerd te worden naar de Dimensie van Verlossing, is uw Hele planeet in het Wereldjaar 2016 in een speciaal programma opgenomen vanwege het Unificatieprogramma.

In het Laatste Scanningsprogramma van het jaar 2015 is waargenomen dat Veel Bewustzijnen op uw planeet nog Steeds hongerig zijn naar Kennis. Zonder Vervulling van Kennis kunnen Actieve Toepassingen nooit in werking treden. Iedereen die op uw planeet leeft, heeft een eigen Dimensie en er is Veel Kennis die hij wel of niet uit Die Dimensie kan ontvangen.

In deze Laatste Tijd heeft Kozmoz de Essentie- en Kenniskanalen van iedereen geopend, zodat de mensheid kan profiteren van Alle Kennis. De Frequentie van zeer geavanceerde Kennis is zeer intens en Krachtig. Deze kan alleen worden ontvangen door Bewustzijnen die zich op Dat Niveau bevinden.

Aangezien de Mensheid nog Steeds het Bewustzijn heeft van het Weglopen voor Moeilijkheden, heeft zij altijd de Voorkeur gegeven aan Kennis die haar Bewustzijn niet onder Spanning zet. Daarom Gaat Bewustzijnsvooruitgang op uw planeet in een Heel langzaam Tempo vooruit. Daarom is uw Hele Planeet Aangesloten op een speciaal programma in het jaar 2016.

Overeenkomstig dit programma zijn de Frequenties van Alle Kanaal Kennis, behalve van het Kennis Boek, Gesloten en is alle Kennis Verbonden met de 72e Dimensie Frequentie. Dat wil zeggen, Iedereen op uw planeet zal altijd de 72e Frequentie ontvangen ongeacht welke Dimensie Kennis men ontvangt. Op deze Manier is uw Hele planeet naar één Enkele Frequentie gecatalogiseerd tot het einde van de 21e eeuw, “Behalve de Frequentie van het Kennis Boek”.

Ten gevolge van de uit te voeren Scans aan het einde van Wereldjaar 2016 zullen Bewustzijnen die in staat waren om de 72e Energie te ontvangen, worden verbonden met de 76e Frequentie van het Kennis Boek in het Wereldjaar 2017 en in het Wereldjaar 2018 zullen diegenen die in staat waren om de 76e Frequentie te ontvangen Officieel met het programma van Verlossing worden verbonden , waardoor ze hun Studies op Dit pad Bewust in werking zetten.

De Uitgang Poort van uw planeet die zich in het Eerste Zon Systeem bevindt, is SATURNUS. Saturnus is een Galaxy die zich in de 18e Dimensie bevindt en de 72e Dimensie Energie Draagt. Deze Dimensie is het Einde van het ALFA Kanaal. De Overgang naar OMEGA wordt via Hier gemaakt. Alle programma's worden in werking gezet parallel aan de stroom van Tijd.

Gegeven voor uw Kennis.

KOZMOZ FEDERALE TOTALITEIT

23.3.2017

AANKONDIGING AAN DE WERELD PLANEET

Onze Vrienden,

Het Aantrekkingsveld van uw gedachten is verbonden met uw verlangens. En uw verlangens komen in werking parallel aan uw Evolutie. Succes kan niet worden verwacht van alle Operaties die op uw planeet in werking zijn gezet.

De Kracht van Succes wordt bewerkstelligd met de Kracht van de magnetische velden. En Magnetische velden worden gevormd door Brein Kracht.

Door hun Kracht van Aantrekking Verzamelen deze magnetische velden, die automatisch worden gevormd, binnen hun Constitutie de Energieën die dezelfde Gedachten Frequenties Dragen.

Alle Spirituele en Sociale focussen en sectoren die tot op heden op uw planeet gevestigd zijn, zijn op deze Manier gevestigd.

In het project van “Acceptatie en Unificatie” wat het programma is van de 21e Eeuw, is het voor de Verlossing van uw planeet Vereist dat deze focussen zich voortaan in een Totaal Verenigen als een noodzaak van het “Wereld Unificatie” programma.

Als de Geest van Socialisatie, Acceptatie en Unificatie Nog niet tot bloei is gekomen in onze Vrienden die tot nu toe Wereldse Dienst op dit Universele pad hebben verleend als een noodzakelijkheid van de Wet van het Dienen van de Mens, betekent dit dat Wereldse Bewustzijnen en Ego's nog Steeds in werking zijn.

De investeringen die Kozmoz eeuwenlang heeft gedaan, zijn voor de Verlossing van de Hele mensheid. Op dit moment is Iedere Individu die adem haalt op het Wereldplan een Missiedrager op zichzelf. Echter, de dienst die hij levert, is niet voor zichzelf maar voor de mensheid en de Universa.

Het is de belangrijkste Taak van de Universele Ordinantie Raad om de mensheid hier nogmaals aan te Herinneren.

Voor Uw Kennis.

RAAD VAN VERENIGDE REALITEIT

23-3-1993

LIEFDE

Liefde is de Basis van de hele Ordinantie van Kosmossen. De Natuur, en ook de Mens, is een product van deze Liefde. De Vibratie van Liefde is de Essentie Bron van de Atomaire structuur.

In feite zijn er in alles wat Bestaat, Vibraties van Liefde overeenkomstig hun Aantrekkingskracht. En dit is een Natuurlijke Vibratie.

In de Wereld is Liefde die door de Essentie stroomt een Zuivere, Natuurlijke Liefde. Maar Liefde die in actie wordt omgezet, is een Evolutionaire en een Universele Liefde. En de factor die deze Liefde in Werking zet en Superviseert, wint aan Waarde parallel aan de Evoluties en Bewustzijnen van mensen. Want, Liefde is zo’n grootse Vibratie dat zij niet in kleine Sentimenten past.

Gegeven voor uw Kennis.SYSTEEM

RECEPT VOOR HET LEVEN

(Leef Nu Bewust)

 • 1- De mensheid transcendeert voor de eerste keer de Grenzen van de Dimensies waarmee zij vertrouwd is.

 • 2- Uw Planeet gaat door een Transformatie samen met al het Geschapene op haar.

 • 3- In Hetzelfde Medium zijn Verhoogt de Frequenties.

 • 4- De Codes van Elke Frequentie die is Verhoogd worden gemeten. Overeenkomstig de verkregen resultaten worden de te betreden Paden voor die Mensen Getekend.

 • 5- Kosmische Energieën Dragen Kennis. Deze Kennis zet u Onder Druk, u raakt Gespannen.

 • 6- Uw Geest wordt nog meer Overweldigd door de Kracht en Zuiverheid van de Ontvangen Kennis.

 • 7- Omdat Mensen dit niet Weten, ervaren ze nog meer Spanning en Pijn.

 • 8- Pijn is een stimulerende Factor die het Bewustzijn Stimuleert en het naar een actievere houding leidt.

 • 9- Naarmate het Bewustzijn stijgt en het Gewaarzijn ontwaakt, verdwijnt de Spanning.

 • 10- De Mens Evolueert op deze Manier, Goddelijke Vrede wordt op deze Manier Bereikt.

 • 11- Dit is een Natuur Wet. Zelfs een Baby kan niet Geboren worden zonder Barens Weeën.

 • 12- De Mens trekt de negatieve stromingen aan naarmate hij positiever wordt.

 • 13- Kosmische stromingen beïnvloeden de positieve Krachten van de Cellen.

 • 14- Deze Toestand Bereidt de Cellen van het Lichaam voor op Krachtiger Frequenties.

 • 15- Op deze Manier wordt meer Kracht toegevoegd aan de Kracht van de Mens en wordt uw Lichamelijke Kracht versterkt.

 • 16- Dit is nodig voor de te nemen Stappen naar Verlossing.

 • 17- Kosmische stromingen Onthullen de Ware Persoonlijkheden van de Mens.

 • 18- Dit is een Onvermijdelijk Einde. Mensen worden getest door Mensen.

 • 19- De Persoon die in Vrede is en Geïntegreerd met zichzelf, die Alles heeft Geaccepteerd, is in Verlossing gestapt.


SYSTEEM
 • ALLE inleidende lezingen over het Kennis Boek zijn gratis en voor publiek toegankelijk. Je zult essentiële informatie horen over het Boek en zijn planetaire unificatieprogramma. Degenen die dat willen zullen, als cadeau, ook een Intro Set met 3 Kennis Boek hoofdstukken ontvangen, en zo zijn energie en informatie kunnen proeven.